Chuyên mục: Đấu giá bất động sản

đấu giá quyền sử dụng đất 35 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 3), phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy

27-08-2019

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANHCHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 297/TB-DVĐG Huế, ngày 20 tháng 08 năm 2019 THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất 35 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn […]

Đấu giá quyền sử dụng đất 20 lô đất tại Khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hói Cây Sen giai đoạn 2, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy.

27-08-2019

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANHCHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 294/TB-DVĐG Huế, ngày 19 tháng 08 năm 2019 THÔNG BÁO Đấu giá quyền sử dụng đất 20 lô đất tại Khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hói Cây […]

Đấu giá quyền sử dụng đất 22 lô đất tại Khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư đường Quang Trung (Phù Nam – Thủy Châu), phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy

18-07-2019

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 240/TB-DVĐG Huế, ngày 13 tháng 07 năm 2019 THÔNG BÁO Đấu giá quyền sử dụng đất 22 lô đất tại Khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái […]

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 42 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 3).

01-07-2019

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 180/TB-DVĐG Huế, ngày 20 tháng 06 năm 2019 THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất 42 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn […]

Đấu giá quyền sử dụng đất 47 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 2)

08-06-2019

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH CHUỖI GIÁ TRỊ Số: 152/TB-DVĐG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Huế, ngày 08 tháng 06 năm 2019   THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất 47 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Thanh […]

Đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại khu dân cư thuộc khu đất ở kết hợp thương mại dịch vụ khu quy hoạch TTTM huyện Quảng Điền

15-05-2019

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANHCHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 119/TB-DVĐG Huế, ngày 13 tháng 5 năm 2019 THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại khu dân cư thuộc khu đất ở kết […]

Đấu giá quyền sử dụng đất 31 lô đất tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư liền kề Khu đô thị mới công ty Xây dựng số 8 (Khu A,B – Giai đoạn 2), phường Thủy Dương , thị xã Hương Thủy.

29-03-2019

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANHCHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 77/TB-DVĐG Huế, ngày 25 tháng 03 năm 2019   THÔNG BÁO Đấu giá quyền sử dụng đất 31 lô đất tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư liền […]

Đấu giá quyền sử dụng đất 25 lô đất tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư liền kề Khu đô thị mới công ty Xây dựng số 8 (Khu A,B – Giai đoạn 2), phường Thủy Dương , thị xã Hương Thủy

27-02-2019

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANHCHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 42/TB-DVĐG Huế, ngày 26 tháng 02 năm 2019 THÔNG BÁO Đấu giá quyền sử dụng đất 25 lô đất tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư liền kề […]

Đấu giá quyền sử dụng đất 10 lô đất tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Thanh Lam giai đoạn 3, phân đoạn 2 tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy

24-01-2019

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 26/TB-DVĐG  Huế, ngày 21 tháng 01 năm 2019   THÔNG BÁO Đấu giá quyền sử dụng đất 10 lô đất tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư […]

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 14 lô đất tại khu dân cư Trạm Bơm giai đoạn 2, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy

07-01-2019

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 01/TB-DVĐG   Huế, ngày 02 tháng 01 năm 2019 THÔNG BÁO Đấu giá quyền sử dụng đất 14 lô đất tại khu dân cư Trạm Bơm giai đoạn 2, […]

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 08 lô đất tại khu dân cư Đồng Cát, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy

07-01-2019

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 02/TB-DVĐG Huế, ngày 02 tháng 01 năm 2019 THÔNG BÁO Đấu giá quyền sử dụng đất 08 lô đất tại khu dân cư Đồng Cát, xã Thủy Bằng, thị […]

Đấu giá quyền sử dụng đất 15 lô đất tại khu dân cư Trạm Bơm giai đoạn 2, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy

30-11-2018

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANHCHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 328/TB-DVĐG  Huế, ngày 29 tháng 11 năm 2018 THÔNG BÁO Đấu giá quyền sử dụng đất 15 lô đất tại ykhu dân cư Trạm Bơm giai đoạn 2, xã Thủy […]

Đấu giá quyền sử dụng đất 08 lô đất tại khu dân cư Đồng Cát, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy

30-11-2018

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 327/TB-DVĐG  Huế, ngày 29 tháng 11 năm 2018 THÔNG BÁO Đấu giá quyền sử dụng đất 08 lô đất tại khu dân cư Đồng Cát, xã Thủy Bằng, thị […]

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 14 lô đất tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Thanh Lam giai đoạn 3, phân đoạn 2 tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy

30-11-2018

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 326/TB-DVĐG  Huế, ngày 29 tháng 11 năm 218 THÔNG BÁO Đấu giá quyền sử dụng đất 14 lô đất tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Thanh […]

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 16 lô đất tại phường Phú Hậu, thành phố Huế

22-11-2018

UBND THÀNH PHỐ HUẾ TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc              Huế, ngày      tháng 11 năm 2018   THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Các lô đất thuộc Khu đất xen ghép thửa số […]

Đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất ở xen ghép tại phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

22-11-2018

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 293/TB-DVĐG Huế, ngày 15 tháng 11 năm 2018 THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất ở xen ghép tại TDP Thanh Lương 4, […]

Đấu giá quyền sử dụng đất 36 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 2).

16-11-2018

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANHCHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 291/TB-DVĐG Huế, ngày 15 tháng 11 năm 2018 THÔNG BÁO Đấu giá quyền sử dụng đất 36 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 2). […]

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 22 lô đất tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tổ 10, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy

24-10-2018

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANHCHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 263/TB-DVĐG Huế, ngày 24 tháng 10 năm 2018 THÔNG BÁO Đấu giá quyền sử dụng đất 22 lô đất tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tổ 10, […]

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 20 lô đất tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư liền kề Khu đô thị mới công ty Xây dựng số 8 (Khu A,B – Giai đoạn 1), phường Thủy Dương , thị xã Hương Thủy

23-10-2018

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANHCHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 261/TB-DVĐG Huế, ngày 22 tháng 10 năm 2018 THÔNG BÁO Đấu giá quyền sử dụng đất 20 lô đất tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư liền kề […]

Thông báo tạm dừng đấu giá quyền sử dụng đất tại khu HTKT khu dân cư liền kề khu đô thị mới Công ty Xây dựng số 8 (khu A,B – giai đoạn 1), phường Thủy Dương ngày 25/10/2018

17-10-2018

Thực hiện Công văn số 1329/UBND ngày 16/10/2018 của UBND thị xã Hương Thủy về việc tạm dừng việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại khu HTKT khu dân cư liền kề khu đô thị mới Công ty Xây dựng số 8 (khu A,B – giai đoạn 1), phường Thủy Dương. Công ty […]

Thông báo ĐG QSDĐ tại khu HTKT khu dân cư liền kề Khu đô thị mới công ty Xây dựng số 8 (Khu A,B – Giai đoạn 1), p.Thủy Dương , Tx.Hương Thủy

02-10-2018

  CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 238/TB-DVĐG Huế, ngày 01 tháng 10 năm 2018   THÔNG BÁO Đấu giá quyền sử dụng đất 20 lô đất tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân […]

Thông báo ngưng đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phú Hậu, thành phố Huế

15-09-2018

      Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị kính thông báo ngưng đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất thuộc Khu đất xen ghép thửa số 275 tờ bản đồ số 13, phường Phú Hậu, thành phố Huế theo thông báo số 227/TB-TTPTQĐ ngày 21/08/2018 của Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố […]

Thông báo ĐGQSDĐ khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tổ 10, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy

24-08-2018

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 188/TB-DVĐG Huế, ngày 15 tháng 08 năm 2018   THÔNG BÁO Đấu giá quyền sử dụng đất 22 lô đất tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư […]

Thông báo ĐGQSDĐ khu hạ tầng kỹ thuật liền kề Khu đô thị mới công ty Xây dựng số 8 (Khu A,B – Giai đoạn 1), phường Thủy Dương , Tx Hương Thủy

23-08-2018

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 187/TB-DVĐG Huế, ngày 15 tháng 08 năm 2018   THÔNG BÁO Đấu giá quyền sử dụng đất 20 lô đất tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư […]

Thông báo đấu giá QSDĐ Khu đất xen ghép thửa số 275 tờ bản đồ số 13, phường Phú Hậu, thành phố Huế

23-08-2018

UBND THÀNH PHỐ HUẾ TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT Số: 227/TB-TTPTQĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc             Huế, ngày 21 tháng 8 năm 2018   THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Các lô đất thuộc Khu đất […]

Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất 10 lô đất tại Khu đất CTR4 thuộc Khu A – Khu đô thị mới An Vân Dương.

03-07-2018

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 150/TB-DVĐG Huế, ngày 02 tháng 07 năm 2018 THÔNG BÁO Đấu giá quyền sử dụng đất 10 lô đất tại Khu đất CTR4 thuộc Khu A – Khu đô […]

Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư liền kề Khu đô thị mới công ty Xây dựng số 8 (Khu A,B – Giai đoạn 1), phường Thủy Dương và lô đất xen ghép tổ 16, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy.

02-07-2018

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 137/TB-DVĐG Huế, ngày 14 tháng 06 năm 2018 THÔNG BÁO Đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân […]

Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất khu đất 139 Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận, Tp Huế.

02-07-2018

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 139/TB-DVĐG Huế, ngày 15 tháng 6 năm 2018   THÔNG BÁO Đấu giá quyền sử dụng đất khu đất 139 Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận, thành […]

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 09 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 2, thị xã Hương Thủy.

21-06-2018

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 120/TB-DVĐG Huế, ngày 06 tháng 06 năm 2018 THÔNG BÁO Đấu giá quyền sử dụng đất 09 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Dương giai […]

Đấu giá quyền sử dụng đất 11 lô đất tại khu dân cư, tái định cư đường Quang Trung (Phù Nam – Thủy Châu), phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

17-05-2018

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 96/TB-DVĐG Huế, ngày 16 tháng 05 năm 2018 THÔNG BÁO Đấu giá quyền sử dụng đất 11 lô đất tại khu dân cư, tái định cư đường […]

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại KDC Hói Cây Sen, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

03-04-2018

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 67/TB-DVĐG Huế, ngày 30 tháng 03 năm 2018 THÔNG BÁO Đấu giá quyền sử dụng đất 15 lô đất tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân […]

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 28 lô đất tại Khu TĐ4 thuộc Khu B – Khu đô thị mới An Vân Dương, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy

09-03-2018

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 44/TB-DVĐG Huế, ngày 07 tháng 03 năm 2018 THÔNG BÁO Đấu giá quyền sử dụng đất 28 lô đất tại Khu TĐ4 thuộc Khu B – Khu […]

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 16 lô đất tại phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy

07-03-2018

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 42/TB-DVĐG Huế, ngày 05 tháng 03 năm 2018   THÔNG BÁO Đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại khu xen cư tổ 5 đường […]

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 29 lô đất tại xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

26-02-2018

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 26/TB-DVĐG Huế, ngày 22 tháng 02 năm 2018 THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Quảng Vinh, huyện Quảng […]

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 10 lô đất tại xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

26-02-2018

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 23/TB-DVĐG Huế, ngày 05 tháng 02 năm 2018 THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Quảng Lợi, huyện Quảng […]

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 26 lô đất tại phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy

02-02-2018

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:21/TB-DVĐG Huế, ngày 01 tháng 02 năm 2018   THÔNG BÁO Đấu giá quyền sử dụng đất 26 lô đất tại Khu hạ tầng kỹ thuật khu dân […]

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Lộc Điền

13-01-2018

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 04/TB-DVĐG Huế, ngày 05 tháng 01 năm 2018 THÔNG BÁO Đấu giá quyền sử dụng đất 04 lô đất tại khu tái định cư Sư Lỗ Đông, […]

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc

13-01-2018

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:03/TB-DVĐG  Huế, ngày 05 tháng 01 năm 2018 THÔNG BÁO Đấu giá quyền sử dụng đất 06 lô đất tại Khu tái định cư xã Lộc Bổn, huyện […]

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 21 kiệt 11 Nguyễn Khuyến, phường Phú Nhuận, thành phố Huế

06-12-2017

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 194/TB-DVĐG Huế, ngày 02 tháng 12 năm 2017  THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 21 […]

V/v thay đổi thời gian tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 26 lô đất tại Khu TĐ4 thuộc Khu B – Khu đô thị mới An Vân Dương, xã Thủy Vân

07-11-2017

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:  197   /CV-DVĐG V/v thay đổi thời gian tổ chức đấu giá tài sản  Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 11 năm 2017                                       […]

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 05 lô đất tại Khu tái định cư xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc

03-11-2017

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:161/TB-DVĐG  Huế, ngày 31 tháng 10 năm 2017 THÔNG BÁO Đấu giá quyền sử dụng đất 05 lô đất tại Khu tái định cư xã Lộc Bổn, huyện […]

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 06 lô đất tại Khu tái định cư Xuân Lai, xã Lộc An, huyện Phú Lộc

24-10-2017

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:152/TB-DVĐG Huế, ngày 20 tháng 10 năm 2017 THÔNG BÁO Đấu giá quyền sử dụng đất 06 lô đất tại Khu tái định cư Xuân Lai, xã Lộc […]

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 13 lô đất tại khu tái định cư Sư Lỗ Đông, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc

24-10-2017

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 156/TB-DVĐG Huế, ngày 23 tháng 10 năm 2017 THÔNG BÁO Đấu giá quyền sử dụng đất 13 lô đất tại khu tái định cư Sư Lỗ Đông, […]

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 20 lô đất tại khu xen ghép tổ 9, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy

23-10-2017

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:159/TB-DVĐG Huế, ngày 23 tháng 10 năm 2017 THÔNG BÁO Đấu giá quyền sử dụng đất 20 lô đất tại khu xen ghép tổ 9, phường Phú Bài, […]

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 18 lô đất tại thôn Thai Dương Thượng Đông, xã Hải Dương, thị xã Hương Trà

21-10-2017

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 151/TB-DVĐG Huế, ngày 18 tháng 10 năm 2017 THÔNG BÁO Đấu giá quyền sử dụng đất 18 lô đất tại thôn Thai Dương Thượng Đông, xã Hải […]

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đất 35 lô đất tại Khu quy hoạch TDP7 (TDP8 cũ) thuộc phường Hương Hồ, Thị xã Hương Trà

21-10-2017

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:153/TB-DVĐG Huế, ngày 18 tháng 10 năm 2017 THÔNG BÁO Đấu giá quyền sử dụng đất 35 lô đất tại Khu quy hoạch TDP7 (TDP8 cũ) thuộc phường […]

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đất 08 lô đất tại Khu quy hoạch thôn Hương Sơn, xã Hương Bình, thị xã Hương Trà

21-10-2017

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:152/TB-DVĐG Huế, ngày 18 tháng 10 năm 2017 THÔNG BÁO Đấu giá quyền sử dụng đất 08 lô đất tại Khu quy hoạch thôn Hương Sơn, xã Hương […]

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 26 lô đất tại Khu TĐ4 thuộc Khu B – Khu đô thị mới An Vân Dương, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy

10-10-2017

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 143/TB-DVĐG Huế, ngày 09 tháng 10 năm 2017 THÔNG BÁO Đấu giá quyền sử dụng đất 26 lô đất tại Khu TĐ4 thuộc Khu B – Khu […]

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại 49 Thánh Gióng, phường Tây Lộc, thành phố Huế

28-09-2017

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 135/TB-DVĐG Huế, ngày 22 tháng 09 năm 2017   THÔNG BÁO Về việc đấu giá Tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất của Ông Phạm Văn Hùng […]

Thông báo đấu giá tài sản nhà và đất tại 40 Ngự Bình, phường An Cựu, thành phố Huế

20-09-2017

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 128/TB-DVĐG Huế, ngày 11 tháng 09 năm 2017 THÔNG BÁO Về việc đấu giá tài sản là nhà và đất tại 40 Ngự Bình, phường An Cựu, […]

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại 37 Trần Khánh Dư, phường Tây Lộc, thành phố Huế

15-09-2017

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 130/TB-DVĐG Huế, ngày 12 tháng 09 năm 2017   THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại 37 Trần Khánh Dư, phường Tây Lộc, […]

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Lại Thế, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang

30-08-2017

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 89/TB-DVĐG Huế, ngày 11 tháng 07 năm 2017 THÔNG BÁO Về việc đấu giá Tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất của Ông Lê Quang Trí […]

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền

30-08-2017

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 123/TB-DVĐG Huế, ngày 30 tháng 08 năm 2017 THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, tỉnh […]

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 14/44 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế

11-08-2017

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 114/TB-DVĐG Huế, ngày 09 tháng 08 năm 2017 THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 14/44 […]

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại 82 Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, thành phố Huế

11-08-2017

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 112/TB-DVĐG Huế, ngày 02 tháng 08 năm 2017 THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại 82 […]

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại 73 Võ Thị Sáu, phường Phú Hội, thành phố Huế

31-07-2017

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 104/TB-DVĐG Huế, ngày 26 tháng 07 năm 2017   THÔNG BÁO Về việc đấu giá tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất quyền sở hữu […]

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3, đợt 1, phường Thủy Xuân, thành phố Huế

28-07-2017

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 107/TB-DVĐG Huế, ngày 27 tháng 07 năm 2017 THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất 02 lô đất tại Khu định cư Bàu Vá […]

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại khu định cư Bàu Vá giai đoạn 2, đợt 1, phường Thủy Xuân, thành phố Huế

28-07-2017

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 106/TB-DVĐG Huế, ngày 27 tháng 07 năm 2017 THÔNG BÁO Về việc đấu giá đấu giá quyền sử dụng đất 06 lô đất tại đất tại khu […]

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền

27-07-2017

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 100/TB-DVĐG Huế, ngày 24 tháng 07 năm 2017 THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Quảng Ngạn, huyện Quảng […]

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền

27-07-2017

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 99/TB-DVĐG Huế, ngày 24 tháng 07 năm 2017 THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng […]

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng An, huyện Quảng Điền

27-07-2017

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 97/TB-DVĐG Huế, ngày 19 tháng 07 năm 2017 THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Quảng An, huyện Quảng […]

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền

27-07-2017

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 93/TB-DVĐG Huế, ngày 17 tháng 07 năm 2017 THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Quảng Lợi, huyện Quảng […]

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 24 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 1)

17-07-2017

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 91/TB-DVĐG Huế, ngày 17 tháng 07 năm 2017 THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất 24 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Thanh […]

Thông báo đấu giá lô đất tại thôn Lại Thế, xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang

13-07-2017

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 89/TB-DVĐG Huế, ngày 11 tháng 07 năm 2017 THÔNG BÁO Về việc đấu giá Tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất của Ông Lê Quang […]

Thông báo đấu giá 02 lô đất tại thôn La Ỷ, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang

13-07-2017

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 88/TB-DVĐG Huế, ngày 11 tháng 07 năm 2017 THÔNG BÁO Về việc đấu giá Tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất của Ông Lê Quang […]

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất 42 lô đất tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư liền kề Khu đô thị mới công ty Xây dựng số 8 (Khu A,B – Giai đoạn 1), phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy

20-06-2017

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 78/2017/TB-DVĐG Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 06 năm 2017 THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất 42 lô đất tại khu hạ tầng […]

Thông báo bán đấu giá Khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3 đợt 2, phường Thủy Xuân, thành phố Huế

14-06-2017

  CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 74/TB-DVĐG Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 06 năm 2017 THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất 13 lô đất tại Khu định […]

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 14/44 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế

24-05-2017

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 69/TB-DVĐG Huế, ngày 19 tháng 05 năm 2017 THÔNG BÁO Về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại […]

Thông báo bán đấu giá tại khu định cư Bàu Vá giai đoạn 2 đợt 1, thành phố Huế

16-05-2017

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 66/2017/TB-DVĐG Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 05 năm 2017 THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất 06 lô đất tại khu định cư […]

Thông báo bán đấu giá tại Khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3 đợt 1, thành phố Huế

16-05-2017

  CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 67/2017/TB-DVĐG Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 05 năm 2017 THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất 02 lô đất tại Khu định […]

Thông báo bán đấu giá Hệ thống X-Quang KTS TITAN 2000 DUAL

16-05-2017

  CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 62/TB-DVĐG Huế, ngày 10 tháng 05 năm 2017 THÔNG BÁO Về việc bán đấu giá tài sản là Hệ thống X-Quang KTS TITAN 2000 DUAL   […]

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền

16-05-2017

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 64/TB-DVĐG Huế, ngày 13 tháng 05 năm 2017 THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Quảng Thái, huyện Quảng […]

Thông báo bán đấu giá 01 Nguyễn Văn Linh

03-05-2017

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 57/2017/TB-DVĐG Huế, ngày 24 tháng 04 năm 2017 THÔNG BÁO Về việc bán đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền thuê đất   Chi […]

Thông báo bán đấu giá 82 Lê Ngô Cát

03-05-2017

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 58/TB-DVĐG Huế, ngày 24 tháng 04 năm 2017 THÔNG BÁO Về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại […]

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top