Cơ cấu tổ chức công ty


THÔNG TIN

                              ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Chức vụ
 I. Công ty cổ phần tư vấn đầu tư phát triển Chuỗi Giá Trị
 Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc
1  Lê Văn Lập Luật sư Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
2  Nguyễn Thị Thúy Hòa Cử nhân Luật,

Kỹ sư xây dựng

Thành viên HĐQT
3  Nguyễn Hữu Thọ Kỹ sư xây dựng Thành viên HĐQT
 Bộ phận Kế toán
4  Nguyễn Đăng Đông Cử nhân kinh tế Kế toán trưởng
5  Phan Kiều Miên Cử nhân Kinh tế, Luật Kế toán
 Bộ phận Hành chính – Nhân sự
6  Lê Thị Xuân Dung Cử nhân Ngoại ngữ Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự
7  Huyền Tôn Nữ Nhi Kha Cử nhân Kinh tế, Luật Thủ quỹ
 Bộ phận Kinh doanh
8  Hồ Ngọc Phú Cử nhân Kinh tế Nhân viên
 Bộ phận dự án
9  Trương Việt Đức Kỹ sư Môi trường Nhân viên
 II. Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị
10  Lê Văn Lập Đấu giá viên Giám đốc
11  Võ Văn Tùng Đấu giá viên Phó Giám đốc
12  Vũ Thị Hoa Huyền Đấu giá viên Phó Giám đốc
13  Nguyễn Đăng Đông Đấu giá viên Kế toán trưởng
14  Lê Hữu Hoàng Cử nhân Kinh tế Nhân viên
15  Hồ Thị Thảo My Cử nhân Kinh tế Nhân viên
16  Lê Thị Thu Hiền Cử nhân Kinh tế Nhân viên
 III. Văn phòng luật sư Vadein
17  Lê Văn Lập Luật sư Trưởng văn phòng
18  Lê Quang Minh Luật sư Luật sư cộng sự
19  Hoàng Nhã Ngọc Cử nhân Luật Nhân viên
20  Văn Đức Hưng Cử nhân Luật Nhân viên
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top