Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất gồm 09 lô đất thuộc HTKT khu đất xen ghép thửa đất số 166, 171, 172, tờ bản đồ số 12, phường Thủy Xuân, thành phố Huế

anhlap 18/07/2023
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top