Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại thôn Trung Đông và thôn Tây Trì Nhơn, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

anhlap 17/12/2019

THÔNG TIN

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANHCHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 461/TB-DVĐG

Huế, ngày 11 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

Đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại thôn Trung Đông và thôn Tây Trì Nhơn, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

      Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại thôn Trung Đông và thôn Tây Trì Nhơn, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

      I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

      1. Tên quỹ đất: 21 lô đất tại thôn Trung Đông và thôn Tây Trì Nhơn, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

       2. Diện tích quỹ đất: 1.807,5 m2

      3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

      4. Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

      II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, BƯỚC GIÁ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

TT Ký hiệu lô đất Diện tích (m2) Vị trí Đơn giá khởi điểm (đồng/m2) Thành tiền (Đồng) Bước giá        (đồng/m2) Tiền đặt trước (đồng)
II Thôn Trung Đông, xã Phú Thượng
1 367 145 Vị trí 1, các đường rẽ nhánh từ Quốc lộ 49A và tuyến cầu Chợ Dinh đi thị trấn Thuận An, thôn Nam Thương và thôn Trung Đông, mặt đường bê tông hiện trạng 3m, mở rộng 5m 3.600.000   522.000.000      300.000   100.000.000  
2 368 129 3.600.000   464.400.000      300.000   90.000.000  
3 369 118 3.600.000   424.800.000      300.000   80.000.000  
4 370 123 3.600.000   442.800.000      300.000   80.000.000  
5 371 127 3.600.000   457.200.000      300.000   90.000.000  
6 372 132 3.600.000   475.200.000      300.000   90.000.000  
7 373 136 3.600.000   489.600.000      300.000   90.000.000  
8 374 131 3.600.000   471.600.000      300.000   90.000.000  
9 375 135 3.600.000   486.000.000      300.000   90.000.000  
10 376 135 3.600.000   486.000.000      300.000   90.000.000  
11 377 142 3.600.000   511.200.000      300.000   100.000.000  
II Thôn Tây Trì Nhơn, xã Phú Thượng (Theo quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 24/04/2018 của UBND huyện Phú Vang
12 303 193,5 Vị trí 2, đường xóm chính thôn Tây Trì Nhơn, 2 mặt đường quy hoạch 7m 2.700.000   522.450.000   200.000   100.000.000  
13 304 143,0 Vị trí 2, đường xóm chính thôn Tây Trì Nhơn, mặt đường quy hoạch 7m 2.600.000   371.800.000   200.000   70.000.000  
14 305 143,0 2.600.000   371.800.000   200.000   70.000.000  
15 315 143,0 Vị trí 2, đường xóm chính thôn Tây Trì Nhơn, 2 mặt đường quy hoạch 9m 2.800.000   400.400.000   200.000   80.000.000  
16 316 143,0 2.800.000   400.400.000   200.000   80.000.000  
17 317 143,0 2.800.000   400.400.000   200.000   80.000.000  
18 318 193,5 Vị trí 2, đường xóm chính thôn Tây Trì Nhơn, 2 mặt đường quy hoạch 7m và 9m 2.900.000   561.150.000   200.000   100.000.000  
III Thôn Tây Trì Nhơn, xã Phú Thượng (Theo quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND huyện Phú Vang
19 499 126,0 Vị trí 2, xóm đường chính Tây Trì Nhơn 1.600.000   201.600.000   100.000   40.000.000  
20 527 149,5 Vị trí 2, xóm đường chính Tây Trì Nhơn 1.600.000   239.200.000   100.000   40.000.000  
21 546 153,0 Vị trí 2, xóm đường chính Tây Trì Nhơn 1.500.000   229.500.000   100.000   40.000.000  
TỔNG 1.807,5     8.929.500.000     1.690.000.000  

Bước giá: Tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

      III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

      Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

      Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

      IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

      Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

      – Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

      – Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

      V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

STT Giá trị quyền sử dụng đất Mức thu hồ sơ

(đồng/hồ sơ/lô)

1 Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng 200.000
2 Từ trên 500 triệu đồng 500.000

      VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

      1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 06/01/2020 tại thôn Trung Đông và thôn Tây Trì Nhơn, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

      2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá:Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 06/01/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phú Vang và UBND xã Phú Thượng.

      3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị hoặc trụ sở UBND xã Phú Thượng.

      4. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đấu giá:

      – Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 06/01/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

      – Từ 08h00 đến 11h00 ngày 06/01/2020 tại UBND xã Phú Thượng, huyện Phú Vang.

      5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 06/01/2020 cho đến 17h00 ngày 08/01/2020. (Tiền đặt trước được xác định có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị).

      Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

      – Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

      – Số tài khoản:  0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – CN Huế.

      – Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

      VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

      1. Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 09/01/2020.

      2. Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

      VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

      1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng trên 1m2 đất, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

      2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

      IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

      – Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Phú Vang – Thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế; Sô điện thoại: 02343.958.780.

      – Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị – Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895995, Website:chuoigiatri.com.vn

 

Nơi nhận:

Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Đài TRT Huế;                                                                             

– Báo Thừa Thiên Huế;

– Cục Quản lý công sản- Bộ

Tài Chính (http://taisancong.vn);

– UBND huyện Phú Vang;

– Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang;                                 

– UBND xã Phú Thượng;

– Niêm yết công khai nơi có tài sản BĐG;

– Niêm yết công khai tại TTĐG;

– Người tham gia đấu giá;

– Lưu VT; Hs.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Võ Văn Tùng

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top