Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 26 lô đất tại phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy

anhlap 02/02/2018

THÔNG TIN

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:21/TB-DVĐG

Huế, ngày 01 tháng 02 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Đấu giá quyền sử dụng đất 26 lô đất tại Khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư đường Quang Trung (Phù Nam – Thủy Châu), phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủyphối hợp với Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 26 lô đất tại Khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư đường Quang Trung (Phù Nam – Thủy Châu), phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 26 lô đất tại Khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư đường Quang Trung (Phù Nam – Thủy Châu), phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế;

2. Diện tích quỹ đất: 4.496,9 m2;

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

5. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo QH phân lô đã được UBND thị xã Hương Thủy phê duyệt.

6. Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

II.MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

– Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo qui định.

TT Ký hiệu lô đất Diện tích (m2) Khu vực/ vị trí Đơn giá khởi điểm (đồng/m2) Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất (Đồng) Bước giá        (cho từng vòng đấu: đồng/lô) Tiền đặt trước (đồng/lô)

I

Khu B (20 lô)

1 ODT392 152,00 Vị trí 1, mặt tiền đường QH rộng 12 m 2.000.000 304.000.000 16.000.000 45.000.000
2 ODT393 152,00 2.000.000 304.000.000 16.000.000 45.000.000
3 ODT394 152,00 2.000.000 304.000.000 16.000.000 45.000.000
4 ODT395 152,00 2.000.000 304.000.000 16.000.000 45.000.000
5 ODT396 152,00 Vị trí 1, mặt tiền đường QH rộng 12 m 2.000.000 304.000.000 16.000.000 45.000.000
6 ODT397 152,00 2.000.000 304.000.000 16.000.000 45.000.000
7 ODT398 152,00 2.000.000 304.000.000 16.000.000 45.000.000
8 ODT399 152,00 2.000.000 304.000.000 16.000.000 45.000.000
9 ODT403 152,00 2.000.000 304.000.000 16.000.000 45.000.000
10 ODT404 152,00 2.000.000 304.000.000 16.000.000 45.000.000
11 ODT405 152,00 2.000.000 304.000.000 16.000.000 45.000.000
12 ODT406 152,00 2.000.000 304.000.000 16.000.000 45.000.000
13 ODT407 152,00 2.000.000 304.000.000 16.000.000 45.000.000
14 ODT408 152,00 2.000.000 304.000.000 16.000.000 45.000.000
15 ODT409 152,00 2.000.000 304.000.000 16.000.000 45.000.000
16 ODT410 152,00 2.000.000 304.000.000 16.000.000 45.000.000
17 ODT353 370,20 Vị trí 1, 2  mặt tiền đường QH rộng 13,5m và đường QH rộng 12 m 2.500.000 925.500.000 47.000.000 135.000.000
18 ODT354 222,70 Vị trí 1, mặt tiền đường QH rộng 13,5 m 2.000.000 445.400.000 23.000.000 65.000.000
19 ODT355 192,20 Vị trí 1, mặt tiền đường QH rộng 13,5 m 2.000.000 384.400.000 20.000.000 55.000.000
20 ODT356 219,00 Vị trí 1, 2  mặt tiền đường QH rộng 13,5m và đường QH rộng 12 m 2.400.000 525.600.000 27.000.000 75.000.000

II

Khu C (6 lô)
21 ODT339 300,80 Vị trí 1, 2  mặt tiền đường QH rộng 13,5m và đường Hoàng Hữu Thường 3.000.000 902.400.000 46.000.000 135.000.000
22 ODT340 152,00 Vị trí 1, mặt tiền đường QH rộng 13,5 m 2.200.000 334.400.000 17.000.000 45.000.000
23 ODT341 152,00 2.200.000 334.400.000 17.000.000 45.000.000
24 ODT342 152,00 2.200.000 334.400.000 17.000.000 45.000.000
25 ODT343 152,00 2.200.000 334.400.000 17.000.000 45.000.000
26 ODT344 152,00 2.200.000 334.400.000 17.000.000 45.000.000

TỔNG CỘNG

   

9.719.300.000

   

 III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

IV.ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

– Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

– Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

V.PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

STT Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm Mức thu (đồng/lô)
1 Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng 200.000
2 Từ trên 500 triệu đồng 500.000

VI.THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 06/03/2018 tại Khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư đường Quang Trung (Phù Nam – Thủy Châu), phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, muanộp hồ sơ đấu giá:Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 06/03/2018 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị hoặc trụ sở Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

4. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:

 Từ 08h00 ngày 05/03/2018 cho đến 17h00 ngày 06/03/2018 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

– Từ 08h00 đến 11h00 ngày 06/03/2018 tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản:

– Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

– Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 08/03/2018.

Địa điểm tổ chức đấu giá:tại Hội trường UBND phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giátheo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

– Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy – Phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT Huế, số điện thoại: 02343.955.565.

Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị – 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895995, Website:chuoigiatri.com.vn

 Nơi nhận:

Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Đài TRT Huế;                                                                             

– Báo Thừa Thiên Huế;

– Cục Quản lý công sản- Bộ

Tài Chính (http://taisancong.vn);

– UBND thị xã Hương Thủy;

– Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy;                                 

– UBND phường Thủy Châu;

– Niêm yết công khai nơi có tài sản BĐG;

– Niêm yết công khai tại TTĐG;

– Người tham gia đấu giá;

– Lưu VT; Hs.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Võ Văn Tùng

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top