THÔNG BÁO đấu giá quyền sử dụng đất 26 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 3), xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy  

anhlap 04/11/2019

THÔNG TIN

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

CHUỖI GIÁ TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 429/TB-DVĐG

Huế, ngày 24 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá quyền sử dụng đất 26 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 3), xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 26 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 3), cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

 1. Tên quỹ đất: 26 lô đất Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 3);
 2. Địa điểm quỹ đất: Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 3), phường Thủy Dương và xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thuỷ;
 3. Diện tích quỹ đất: Tổng số 26 lô đất với diện tích 6.923,54 m2 (Chi tiết từng lô theo Trích đo Bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/1000 do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 13/3/2019, ban hành kèm theo Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 của UBND tỉnh kèm Thông báo này);
 4. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;
 5. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;
 6. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Lô đất đã được đầu tư hạ tầng đồng bộ theo Dự án được phê duyệt.
 7. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3, phường Thủy Dương và xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; cụ thể như sau:

– Chiều cao công trình: ≤ 5 tầng;

– Chỉ giới xây dựng: Lùi  ≥ 4,0m so với chỉ giới đường đỏ;

– Mật độ xây dựng: ≤ 75%;

– Thiết kế xây dựng nhà ở: Việc xây dựng nhà ở tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 3) thực hiện theo thiết kế mẫu thống nhất của Dự án (Có thiết kế mẫu nhà tham khảo kèm theo), Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ bàn giao hồ sơ thiết kế kiến trúc mẫu đã được phê duyệt cho các đối tượng trúng đấu giá.

 1. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.                                                                                                                          II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất căn cứ theo Quyết định số       1377/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 3); cụ thể như sau:

STT Ký hiệu

lô đất

Tờ BĐĐC số Địa chỉ

lô đất

Diện tích     (m2/lô) Vị trí lô đất,

loại đường

Mức giá

cụ thể

(đ/m2)

Mức giá

khởi điểm

(đ/lô)

Tiền đặt trước (đ/lô)
1 328 1 Phường Thuỷ Dương 250,00 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 13.500.000 3.375.000.000 506.000.000
2 329 1 Phường Thuỷ Dương 250,00 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 13.500.000 3.375.000.000 506.000.000
3 330 1 Phường Thuỷ Dương 250,00 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 13.500.000 3.375.000.000 506.000.000
4 331 1 Phường Thuỷ Dương 250,00 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 13.500.000 3.375.000.000 506.000.000
5 332 1 Phường Thuỷ Dương 250,00 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 13.500.000 3.375.000.000 506.000.000
6 333 1 Phường Thuỷ Dương 250,00 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 13.500.000 3.375.000.000 506.000.000
7 334 1 Phường Thuỷ Dương 250,00 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 13.500.000 3.375.000.000 506.000.000
8 335 1 Phường Thuỷ Dương 250,00 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 13.500.000 3.375.000.000 506.000.000
9 336 1 Phường Thuỷ Dương 250,00 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 13.500.000 3.375.000.000 506.000.000
10 337 1 Phường Thuỷ Dương 257,00 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m 15.500.000 3.983.500.000 598.000.000
11 338 1 Phường Thuỷ Dương 257,00 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m 15.500.000 3.983.500.000 598.000.000
12 339 1 Phường Thuỷ Dương 257,00 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m 15.500.000 3.983.500.000 598.000.000
13 340 1 Phường Thuỷ Dương 257,00 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m 15.500.000 3.983.500.000 598.000.000
14 341 1 Phường Thuỷ Dương 257,00 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m 15.500.000 3.983.500.000 598.000.000
15 342 1 Phường Thuỷ Dương 257,00 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m 15.500.000 3.983.500.000 598.000.000
16 343 1 Phường Thuỷ Dương 257,00 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m 15.500.000 3.983.500.000 598.000.000
17 344 1 Phường Thuỷ Dương 257,00 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m 15.500.000 3.983.500.000 598.000.000
18 345 1 Phường Thuỷ Dương 257,00 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m 15.500.000 3.983.500.000 598.000.000
19 346 1 Phường Thuỷ Dương 305,60 Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 15,5 m và 12 m 15.150.000 4.629.840.000 694.000.000
20 347 1 Phường Thuỷ Dương 271,32 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 15,5 m 14.500.000 3.934.140.000 590.000.000
21 348 1 Phường Thuỷ Dương 272,85 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 15,5 m 14.500.000 3.956.325.000 593.000.000
22 349 1 Phường Thuỷ Dương 308,50 Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 18,5 m và 15,5 m 16.200.000 4.997.700.000 750.000.000
23 932 và 376 01

(thửa 376)

Phường Thuỷ Dương 96,41 Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 18,5 m và 12 m 16.150.000 5.131.985.500 770.000.000
12

(thửa 932)

Xã Thuỷ Thanh 221,36
24 933 và

377

1

(thửa 377)

Phường Thuỷ Dương 58,05 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m 15.500.000 4.369.915.000 655.000.000
12

(thửa 933)

Xã Thuỷ Thanh 223,88
 

25

934 và 378 1

(thửa 378)

Phường Thuỷ Dương 37,38 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m 15.500.000 4.375.030.000 656.000.000
12

(thửa 934)

Xã Thuỷ Thanh 244,88
 

26

 

 

 935 và

379

1

(thửa 379)

Phường Thuỷ Dương 17,55  

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 18,5 m và 18,5

16.250.000 5.205.037.500 781.000.000
12

(thửa 935)

Xã Thuỷ Thanh 302,76
Tổng số (26 lô đất) 6923,54     102.826.473.000  

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác; người trúng đấu giá khi nộp tiền sử dụng đất vào Ngân sách Nhà nước cùng với thực hiện nộp lệ phí trước bạ về đất theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định.

 1. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Hộ gia đình, cá nhân không thuộc trường hợp tại khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá 2016.

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

III. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục II nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

– Có Đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu do công ty phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

– Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

IV. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BƯỚC GIÁ:

 1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ/lô.
 2. Bước giá:
STT Ký hiệu lô đất Bước giá (đồng)
1 Từ lô 328 đến lô 336 150.000.000
2 Từ lô 337 đến lô 345, lô 347, lô 348 180.000.000
3 Lô 346, lô 349, lô đất gộp hai thửa 376 và 932, lô đất gộp hai thửa 377 và 933, lô đất gộp hai thửa 378 và 934, lô đất gộp hai thửa 379 và 935

 

200.000.000

 (Tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi)

 1. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:
 2. 1.Thời gian, địa điểm xem tài sản:Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 18/11/2019 tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 3), phường Thủy Dương và xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế
 3. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá:Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 18/11/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và Trung tâm phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và môi trường.
 4. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.
 5. Thời gian mua và nộp hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 18/11/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.
 6. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 18/11/2019 cho đến 17h00 ngày 20/11/2019 (Tiền đặt trước phải được xác nhận báo có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị)

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

 • Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

– Số tài khoản:  0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Huế.

 • Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.                                                                              V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 00 ngày 21/11/2019

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại hội trường tầng 9, Tòa nhà BIDV – 41 Hùng Vương, phường Phú Hội, thành phố Huế.

VII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

 1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.
 2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

VIII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

– Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh TT Huế. Số 24 đường Lê Lợi, TP Huế. ĐT: 0234.3898926. Website: batdongsan.thuathienhue.gov.vn.

Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị – 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn

 

Nơi nhận:

Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Đài TRT Huế;                                                                              

– Báo Thừa Thiên Huế;

– Cục Quản lý công sản- Bộ

Tài Chính (http://taisancong.vn);

– Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên

 và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Website:batdongsan.thuathienhue.gov.vn;                                  

– UBND thị xã Hương Thủy;

– UBND phường Thủy Dương;

– UBND xã Thủy Thanh;

– Niêm yết công khai nơi có tài sản BĐG;

– Niêm yết công khai tại TTĐG;

– Người tham gia đấu giá;

– Lưu VT; Hs.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Võ Văn Tùng

 

Chia sẻ bài viết NGAY!

 • Quảng cáo

 • Bài viết mới

 • Top