Thông báo đấu giá lô đất tại thôn Lại Thế, xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang

anhlap 13/07/2017

THÔNG TIN

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 89/TB-DVĐG

Huế, ngày 11 tháng 07 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá Tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất của Ông Lê Quang Trí và bà Phạm Thị Loan thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

 

      Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá Tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất của Ông Lê Quang Trí và bà Phạm Thị Loan thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

      I. Giới thiệu tài sản đấu giá, tiền đặt trước:

  1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất tại xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh TT Huế theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T 792317:

     – Thửa đất số: 905.3.  Tờ bản đồ số: 03;

    – Địa chỉ: Xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

    – Diện tích: 190 m2

     – Mục đích sử dụng: Đất ở.

    – Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

    2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước:

     a. Giá khởi điểm tài sản: 1.140.000.000 đồng

     (Bằng chữ: Một tỷ, một trăm bốn mươi triệu đồng chẵn)

      – Giá khởi điểm trên chưa bao gồm chi phí, lệ phí, phí trước bạ liên quan đến thay đổi chứng nhận quyền sở hữu và nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến tài sản.

     b. Tiền đặt trước: 114.000.000 đồng

      (Bằng chữ: Một trăm mười bốn triệu đồng chẵn)

      Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa thiên Huế.

    II. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

    Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo Luật Đất đai năm 2013.

    III. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

     Các đối tượng quy định tại Mục II nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

– Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

– Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

      IV. TIỀN MUA HỒ SƠ ĐẤU GIÁ, BƯỚC GIÁ:

  1. Tiền mua hồ sơ đấu giá:000 đồng/hồ sơ

     2. Bước giá: 000.000 đồng

      V. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

  1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 04/08/2017 tại xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh TT Huế

      2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua hồ sơ:Từ ngày ra thông báo cho đến 11 giờ 00 ngày 04/08/2017 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

       3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị

      4. Thời gian, địa điểmnộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước:Từ 08 giờ 00 ngày 03/08/2017 cho đến 11 giờ 00 ngày 04/08/2017 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

     VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

  1. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 00 ngày 07/08/2017

      2. Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

VII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

  1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.
  2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

 VIII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

– Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa thiên Huế- 41 Hùng Vương, phường Phú Hội, TP.Huế, số điện thoại: 0234.3823377

Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị – 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn

 

 

Nơi nhận:

Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên Huế;

– UBND xã Phú Thượng;

– NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

– Niêm yết công khai nơi có tài sản BĐG;

– Niêm yết công khai tại TTĐG;

– Người tham gia đấu giá;

– Lưu VT; Hs.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 Võ Văn Tùng

 

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top