Thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất 35 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 1,2,3), phường Thủy Dương và xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy

anhlap 24/02/2020

THÔNG TIN

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANHCHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 21/TB-DVĐG

Huế, ngày 13 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá quyền sử dụng đất 35 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 1,2,3), phường Thủy Dương và xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy

 

      Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 35 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 1,2,3), cụ thể như sau:

      I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

      1. Tên quỹ đất: 35 lô đất Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 1,2,3);

      2. Địa điểm quỹ đất: Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 1,2,3), phường Thủy Dương và xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thuỷ;

      3. Diện tích quỹ đất: Tổng số 35 lô đất với diện tích 8.202,08 m2 (Có bản đồ vị trí các lô đất đấu giá kèm theo);

      4. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

      5. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

      6. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Lô đất đã được đầu tư hạ tầng đồng bộ theo Dự án được phê duyệt.

      7. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3, phường Thủy Dương và xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; cụ thể như sau:

      – Chiều cao công trình: ≤ 5 tầng;

      – Chỉ giới xây dựng: Lùi  ≥ 4,0m so với chỉ giới đường đỏ;

      – Mật độ xây dựng: ≤ 75%;

      – Thiết kế xây dựng nhà ở: Việc xây dựng nhà ở tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 1,2) thực hiện theo thiết kế mẫu thống nhất của Dự án (Có thiết kế mẫu nhà tham khảo kèm theo), Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ bàn giao hồ sơ thiết kế kiến trúc mẫu đã được phê duyệt cho các đối tượng trúng đấu giá.

      8. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

      II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, BƯỚC GIÁ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

      Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất căn cứ theo Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 1,2,3); cụ thể như sau:

TT Ký hiệu lô đất Tờ TBĐĐC số Địa chỉ lô đất Diện tích (m2/lô)  Vị trí lô đất, loại đường Mức giá cụ thể (đ/m2) Mức giá khởi điểm (đ/lô) Bước giá (đ/lô) Tiền đặt trước (đ/lô)
I Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 1)
1 37 16 Xã Thủy Thanh 283,53 Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 18,5 m và 15,5 m 16.200.000 4.593.186.000 200.000.000 689.000.000
2 38 16 Xã Thủy Thanh 185,37 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m 15.500.000 2.873.235.000 100.000.000 431.000.000
3 39 16 Xã Thủy Thanh 185,52 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m 15.500.000 2.875.560.000 100.000.000 431.000.000
4 40 16 Xã Thủy Thanh 283,16 Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 18,5 m và 12 m 16.150.000 4.573.034.000 200.000.000 686.000.000
5 47 16 Xã Thủy Thanh 285,06 Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 18,5 m và 12 m 16.150.000 4.603.719.000 200.000.000 691.000.000
6 323 5 Phường Thuỷ Dương 280,29 Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 15,5 m và 15,5 m 15.200.000 4.260.408.000 200.000.000 639.000.000
7 324 5 Phường Thuỷ Dương 184,01 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 15,5 m 14.500.000 2.668.145.000 100.000.000 400.000.000
8 325 5 Phường Thuỷ Dương 183,65 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 15,5 m 14.500.000 2.662.925.000 100.000.000 399.000.000
9 326 5 Phường Thuỷ Dương 281,15 Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 15,5 m và 12 m 15.150.000 4.259.422.500 200.000.000 639.000.000
10 351 5 Phường Thuỷ Dương 289,56 Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 15,5 m và 12 m 15.150.000 4.386.834.000 200.000.000 658.000.000
11 352 5 Phường

Thuỷ Dương

184,42 Vị trí 1, mặt đường

quy hoạch 15,5 m

14.500.000 2.674.090.000 100.000.000 401.000.000
12 353 5 Phường Thuỷ Dương 184,06 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 15,5 m 14.500.000 2.668.870.000 100.000.000 400.000.000
13 354 5 Phường Thuỷ Dương 284,82 Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 18,5 m và 15,5 m 16.200.000 4.614.084.000 200.000.000 692.000.000
II Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 2)
14 372 1 Phường Thuỷ Dương 277,81 Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 18,5 m và 15,5 m 16.200.000 4.500.522.000 200.000.000 675.070.000
15 373 1 Phường

Thuỷ Dương

182,30 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 15,5 m 14.500.000 2.643.350.000 130.000.000 396.500.000
16 375 1 Phường

Thuỷ Dương

278,15 Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 15,5 m và 12 m 15.150.000 4.213.972.500 200.000.000 632.090.000
17 514 5 Phường

Thuỷ Dương

282,77 Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 15,5 m và 12 m 15.150.000 4.283.965.500 200.000.000 642.590.000
18 517 5 Phường

Thuỷ Dương

283,68 Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 15,5 m và 15,5 m 15.200.000 4.311.936.000 200.000.000 646.790.000
19 939 12 Xã Thủy Thanh 290,79 Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 18,5 m và 12 m 16.150.000 4.696.258.500 200.000.000 704.430.000
20 942 12 Xã Thủy Thanh 283,53 Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 18,5 m và 12 m 16.150.000 4.579.009.500 200.000.000 686.850.000
III Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 3)
21 908 12 Xã Thủy Thanh 230,79 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m  13.500.000 3.115.665.000 150.000.000 467.000.000
22 911 12 Xã Thủy Thanh 206,08 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m  13.500.000 2.782.080.000 130.000.000 417.000.000
23 912 12 Xã Thủy Thanh 210,95 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m  13.500.000 2.847.825.000 130.000.000 427.000.000
24 913 12 Xã Thủy Thanh 215,83 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m  13.500.000 2.913.705.000 130.000.000 437.000.000
25 914 12 Xã Thủy Thanh 220,71 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m  13.500.000 2.979.585.000 130.000.000 447.000.000
26 915 12 Xã Thủy Thanh 225,59 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m  13.500.000 3.045.465.000 150.000.000 457.000.000
27 916 12 Xã Thủy Thanh 230,46 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m  13.500.000 3.111.210.000 150.000.000 467.000.000
28 918 12 Xã Thủy Thanh 209,06 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m  15.500.000 3.240.430.000 150.000.000 486.000.000
29 919 12 Xã Thủy Thanh 196,38 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m  15.500.000 3.043.890.000 150.000.000 457.000.000
30 920 12 Xã Thủy Thanh 201,34 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m  15.500.000 3.120.770.000 150.000.000 468.000.000
31 921 12 Xã Thủy Thanh 206,32 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m  15.500.000 3.197.960.000 150.000.000 480.000.000
32 922 12 Xã Thủy Thanh 211,28 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m  15.500.000 3.274.840.000 150.000.000 491.000.000
33 923 12 Xã Thủy Thanh 216,25 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m  15.500.000 3.351.875.000 150.000.000 503.000.000
34 924 12 Xã Thủy Thanh 221,22 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m  15.500.000 3.428.910.000 150.000.000 514.000.000
35 925 12 Xã Thủy Thanh 226,19 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m  15.500.000 3.505.945.000 150.000.000 526.000.000
TỔNG 8.202,08     123.902.681.500   18.584.320.000

      Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác; người trúng đấu giá khi nộp tiền sử dụng đất vào Ngân sách Nhà nước cùng với thực hiện nộp lệ phí trước bạ về đất theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định.

      Bước giá: Tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

      III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

      Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

      Hộ gia đình, cá nhân không thuộc trường hợp tại khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá 2016.

      Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

    IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

      Các đối tượng quy định tại Mục II nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

      – Có Đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu do công ty phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

      – Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

       V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ: 500.000 đồng/hồ sơ/lô.

      1. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

      2. Thời gian, địa điểm xem tài sản:Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 03/03/2020 tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 1,2,3), phường Thủy Dương và xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế

      3. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá:Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 03/03/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và Trung tâm phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và môi trường.

     4. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

      5. Thời gian mua và nộp hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 03/03/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

      6. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 03/03/2020 cho đến 17h00 ngày 05/03/2020 (Tiền đặt trước phải được xác nhận báo có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị)

      Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

      – Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

      – Số tài khoản:  0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Huế.

      – Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

      VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

      1. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 00 ngày 06/03/2020

      2. Địa điểm tổ chức đấu giá: tại hội trường Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị – Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế.

      VII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

      1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

      2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

      VIII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

      – Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh TT Huế. Số 24 đường Lê Lợi, TP Huế. ĐT: 0234.3898926. Website: batdongsan.thuathienhue.gov.vn.

      – Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị – 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn

 

Nơi nhận:

Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Đài TRT Huế;                                                                             

– Báo Thừa Thiên Huế;

– Cục Quản lý công sản- Bộ

Tài Chính (http://taisancong.vn);

– Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên

 và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Website:batdongsan.thuathienhue.gov.vn;                                 

– UBND thị xã Hương Thủy;

– UBND phường Thủy Dương;

– UBND xã Thủy Thanh;

– Niêm yết công khai nơi có tài sản BĐG;

– Niêm yết công khai tại TTĐG;

– Người tham gia đấu giá;

– Lưu VT; Hs.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Võ Văn Tùng

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top