Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 26 lô đất tại Khu TĐ4 thuộc Khu B – Khu đô thị mới An Vân Dương, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy

anhlap 10/10/2017

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 26 lô đất tại Khu TĐ4 thuộc Khu B – Khu đô thị mới An Vân Dương, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy

Đánh giá:

Vị trí: Mặt tiền

Quận/Huyện: Xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy

Loại hình: Đấu giá

Diện tích: 135m2 - 342,6m2

Giá từ: Liên hệ

Thông tin liên hệ: Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị - 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, TP Huế

Hotline: 02343.895.995

Email:

Liên hệ

THÔNG TIN

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 143/TB-DVĐG

Huế, ngày 09 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

Đấu giá quyền sử dụng đất 26 lô đất tại Khu TĐ4 thuộc Khu B – Khu đô thị mới An Vân Dương, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 26 lô đất tại Khu TĐ4 thuộc Khu B – Khu đô thị mới An Vân Dương, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, cụ thể như sau:

      I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 26 lô đất tại Khu TĐ4 thuộc Khu B – Khu đô thị mới An Vân Dương, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy;

2. Diện tích quỹ đất: 4.477,9 m2 (Có Trích đo Bản đồ địa chính Khu đất tỷ lệ 1/1000 do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 30/8/2017 kèm theo);

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

5. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Các lô đất đã được san nền và cắm mốc phân lô; đường giao thông, vĩa hè, cây xanh đã được đầu tư hoàn chỉnh; riêng các hạng mục như hệ thống điện, hệ thống cấp nước, thoát nước… đang hoàn thiện theo tiến độ của Dự án;

6. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Công văn số 959/SXD-QHKT ngày 22/5/2017 của Sở Xây dựng về việc cung cấp thông tin quy hoạch tại Khu TĐ4 thuộc Khu B – Khu đô thị mới An Vân Dương; cụ thể như sau:

      – Tầng cao công trình: 2 – 4 tầng;

      – Chỉ giới xây dựng: Lùi 4m so với chỉ giới đường đỏ;

      – Mật độ xây dựng: ≤ 80%.

      – Thiết kế xây dựng nhà ở: Việc xây dựng nhà ở tại Khu TĐ4 thuộc Khu B – Khu đô thị mới An Vân Dương thực hiện theo thiết kế mẫu thống nhất của Dự án (Mẫu thiết kế nhà ở do Ban Quản lý khu vực Phát triển đô thị tỉnh cung cấp), Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ bàn giao cho các đối tượng trúng đấu giá khi hồ sơ thiết kế kiến trúc mẫu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt..

7. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất căn cứ theo Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất 26 lô đất tại Khu TĐ4 thuộc Khu B – Khu đô thị mới An Vân Dương, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy; cụ thể như sau:

 

STT Ký hiệu lô đất Tờ bản đồ địa chính số Địa chỉ

lô đất

Diện tích     (m2/lô)  Vị trí lô đất,

loại đường

Mức giá cụ thể (đ/m2) Mức giá khởi điểm (đ/lô) Tiền đặt trước

(đ/lô)

1 354 05 Xã Thủy Vân 342,6 Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 13,5m và 12 m 3.400.000 1.164.840.000 174.720.000  
2 355 05 Xã Thủy Vân 275,4 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m 3.300.000 908.820.000  136.320.000  
3 356 05 Xã Thủy Vân 308,5 Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 13,5m và 12 m 3.400.000 1.048.900.000  157.330.000  
4 357 05 Xã Thủy Vân 135,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 3.300.000 445.500.000    66.820.000  
5 358 05 Xã Thủy Vân 135,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 3.300.000 445.500.000    66.820.000  
6 359 05 Xã Thủy Vân 135,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 3.300.000 445.500.000      66.820.000  
7 360 05 Xã Thủy Vân 135,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 3.300.000 445.500.000    66.820.000  
8 361 05 Xã Thủy Vân 135,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 3.300.000 445.500.000    66.820.000  
9 362 05 Xã Thủy Vân 135,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 3.300.000 445.500.000    66.820.000  
10 363 05 Xã Thủy Vân 135,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 3.300.000 445.500.000   66.820.000  
11 364 05 Xã Thủy Vân 135,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 3.300.000 445.500.000    66.820.000  
12 365 05 Xã Thủy Vân 135,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 3.300.000 445.500.000    66.820.000  
13 366 05 Xã Thủy Vân 135,0 Vị trí 1, đường quy hoạch 12 m 3.300.000 445.500.000    66.820.000  
14 367 05 Xã Thủy Vân 285,9 Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 16,5m và 12 m 3.500.000 1.000.650.000 150.090.000  
15 368 05 Xã Thủy Vân 253,7 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 16,5 m 3.400.000 862.580.000  129.380.000  
 

16

369 05 Xã Thủy Vân 311,8 Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 16,5m và 12 m 3.500.000 1.091.300.000  163.690.000  
17 370 05 Xã Thủy Vân 135,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 3.300.000 445.500.000   66.820.000  
18 371 05 Xã Thủy Vân 135,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 3.300.000 445.500.000    66.820.000  
19 372 05 Xã Thủy Vân 135,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 3.300.000 445.500.000    66.820.000  
20 373 05 Xã Thủy Vân 135,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 3.300.000 445.500.000   66.820.000  
21 374 05 Xã Thủy Vân 135,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 3.300.000 445.500.000      66.820.000  
22 375 05 Xã Thủy Vân 135,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 3.300.000 445.500.000    66.820.000  
23 376 05 Xã Thủy Vân 135,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 3.300.000 445.500.000    66.820.000  
24 377 05 Xã Thủy Vân 135,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 3.300.000 445.500.000   66.820.000  
25 378 05 Xã Thủy Vân 135,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 3.300.000 445.500.000   66.820.000  
26 379 05 Xã Thủy Vân 135,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 3.300.000 445.500.000   66.820.000  
Tổng số (26 lô đất) 4.477,9     14.987.090.000  

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo qui định.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục II nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

– Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

– Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

V. PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BƯỚC GIÁ:

  1. Phí tham gia đấu giá:
STT Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm Mức thu (đồng)
1 Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng 200.000
2 Từ trên 500 triệu đồng 500.000

    2. Bước giá:

– Đối với các lô đất có giá khởi điểm dưới 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng), bước giá là 25.000.000 đồng tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

 – Đối với các lô đất có giá khởi điểm trên 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng), bước giá là 50.000.000 đồng tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:Từ ngày ra thông báo cho đến 11h00 ngày 09/11/2017 tại Khu TĐ4 thuộc Khu B – Khu đô thị mới An Vân Dương, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua, nộp hồ sơ đấu giá:Từ ngày ra thông báo cho đến 11h00 ngày 09/11/2017 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

– Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Vadein, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

4. Thời gian nộp tiền đặt trước:Từ 08 giờ 00 ngày 07/11/2017 cho đến 11 giờ 00 ngày 09/11/2017 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản:

– Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

– Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

1. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 00 ngày 10/11/2017.

2. Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường tầng 9, Tòa nhà BIDV – 41 Hùng Vương, phường Phú Hội, thành phố Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

– Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh TT Huế. Số 24 đường Lê Lợi, TP Huế. ĐT: 0234.3898926. Website:batdongsan.thuathienhue.gov.vn.

Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị – 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn

 

Nơi nhận:

Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Đài TRT Huế;                                                                             

– Báo Thừa Thiên Huế;

– Cục Quản lý công sản- Bộ

Tài Chính (http://taisancong.vn);

– Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên

 và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Website:batdongsan.thuathienhue.gov.vn;                                 

– UBND thị xã Hương Thủy;

– UBND xã Thủy Vân;

– Niêm yết công khai nơi có tài sản BĐG;

– Niêm yết công khai tại TTĐG;

– Người tham gia đấu giá;

– Lưu VT; Hs.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Võ Văn Tùng

 

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top