Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đất 08 lô đất tại Khu quy hoạch thôn Hương Sơn, xã Hương Bình, thị xã Hương Trà

anhlap 21/10/2017

THÔNG TIN

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:152/TB-DVĐG

Huế, ngày 18 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

Đấu giá quyền sử dụng đất 08 lô đất tại Khu quy hoạch thôn Hương Sơn, xã Hương Bình, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà phối hợp với Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 08 lô đất tại Khu quy hoạch thôn Hương Sơn, xã Hương Bình, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 08 lô đất tại Khu quy hoạch thôn Hương Sơn, xã Hương Bình, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế;

2. Diện tích quỹ đất: 4.875,8 m2;

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

5. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Công văn số 976/QĐ-UBNDngày 31/08/2016 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng phân lô đất ở xen ghép tại thôn Hương Sơn, xã Hương Bình, thị xã Hương Trà.

6. Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

– Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất căn cứ theo Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 12/09/2017 của UBND thị xã Hương Trà về việc quy định giá khởi điểm, mức thu tiền đặt trước, bước giá để đấu giá quyền sử dụng đất một số lô đất tại các phường Tứ Hạ, Hương Hồ và các xã Hải Dương, Hương Bình, thị xã Hương Trà; cụ thể như sau:

STT Ký hiệu
lô đất
Số thửa Số tờ bản đồ địa chính Khu vực – vị trí Diện tích (m2) Giá cụ thể (đồng/m2) Giá khởi điểm (đồng) Tiền đặt trước (đồng)
Khu quy hoạch tại thôn Hương Sơn, xã Hương Bình 
1 1 31 27 VT1, đường TL16 – đoạn 1; 2 mặt tiền đường TL16 và đường hiện trạng 324,9 200.000 64.980.000 6.000.000
2 2 32 27 VT1, đường TL16 – đoạn 1; 1 mặt tiền 363,9 180.000 65.502.000 6.000.000
3 3 33 27 VT1, đường TL16 – đoạn 1; 1 mặt tiền 398,5 180.000 71.730.000 6.000.000
4 4 34 27 VT1, đường TL16 – đoạn 1; 1 mặt tiền 433,5 180.000 78.030.000 6.000.000
5 5 35 27 VT1, đường TL16 – đoạn 1; 1 mặt tiền 468,5 180.000 84.330.000 6.000.000
6 6 37 27 VT1, đường TL16 – đoạn 1; 2 mặt tiền, đường TL16 và đường QH 6,0m 420,6 200.000 84.120.000 6.000.000
7 7 38 27 VT2, đường TL16 – đoạn 1; 1 mặt tiền đường QH 6m 413,2 100.000 41.320.000 6.000.000
8 8 39 27 VT2, đường TL16 – đoạn 1; 1 mặt tiền đường QH 6m 434,3 100.000 43.430.000 6.000.000

– Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo qui định.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

– Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

– Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

V. PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BƯỚC GIÁ:

1. Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng/lô

2. Bước giá: 3.000.000 đồng tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 21/11/2017 tại Khu quy hoạch thôn Hương Sơn, xã Hương Bình, thị xã Hương Trà.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, muanộp hồ sơ đấu giá:Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 21/11/2017 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

– Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Vadein, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị và trụ sở UBND xã Hương Bình.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước:

 Từ 08h00 ngày 17/11/2017 cho đến 17h00 ngày 21/11/2017 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

– Từ 08h00 đến 11h00 ngày 21/11/2017 tại UBND xã Hương Bình.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản:

– Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

– Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 22/11/2017.

Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Hội trường UBND xã Hương Bình.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giátheo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

– Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà- Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, số điện thoại: 0234.3777177.

Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị – 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn

Nơi nhận:

Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Đài TRT Huế;                                                                             

– Báo Thừa Thiên Huế;

– Cục Quản lý công sản- Bộ

Tài Chính (http://taisancong.vn);

– UBND thị xã Hương Trà;

– Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà;                                 

– UBND xã Hương Bình;

– Niêm yết công khai nơi có tài sản BĐG;

– Niêm yết công khai tại TTĐG;

– Người tham gia đấu giá;

– Lưu VT; Hs.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Võ Văn Tùng

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top