Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 18 lô đất tại thôn Thai Dương Thượng Đông, xã Hải Dương, thị xã Hương Trà

anhlap 21/10/2017

THÔNG TIN

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 151/TB-DVĐG

Huế, ngày 18 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

Đấu giá quyền sử dụng đất 18 lô đất tại thôn Thai Dương Thượng Đông, xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà phối hợp với Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 18 lô đất tại thôn Thai Dương Thượng Đông, xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 18 lô đất tại thôn Thai Dương Thượng Đông, xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế;

2. Diện tích quỹ đất: 3.650,9 m2

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

5. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Công văn số 302/QĐ-UBND ngày 24/04/2017 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng mặt bằng phân lô đất ở tại thôn Thai Dương Thượng Đông, xã Hải Dương, thị xã Hương Trà.

6. Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

– Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất căn cứ theo Quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 28/09/2017 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt phương án đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các phường, xã: Tứ Hạ, Hương Hồ, Hải Dương và Hương Bình, thị xã Hương Trà; cụ thể như sau:

STT Ký hiệu
lô đất
Số thửa Số tờ bản đồ địa chính Khu vực – vị trí Diện tích (m2) Giá cụ thể (đồng/m2) Giá khởi điểm (đồng) Tiền đặt trước (đồng)
Khu quy hoạch tại thôn Thai Dương Thượng Đông, xã Hải Dương
1 A1 116 24 VT1, KV1; 1 mặt tiền, đường liên xã QH 9,5m 210,0 400.000 84.000.000 10.000.000
2 A2 117 24 VT1, KV1; 1 mặt tiền, đường liên xã QH 9,5m 210,0 400.000 84.000.000 10.000.000
3 A3 118 24 VT1, KV1; 1 mặt tiền, đường liên xã QH 9,5m 210,0 400.000 84.000.000 10.000.000
4 A4 119 24 VT1, KV1; 1 mặt tiền, đường liên xã QH 9,5m 210,0 400.000 84.000.000 10.000.000
5 A5 120 24 VT1, KV1; 1 mặt tiền, đường liên xã QH 9,5m 210,0 400.000 84.000.000 10.000.000
6 A6 121 24 VT1, KV1; 1 mặt tiền, đường liên xã QH 9,5m 210,0 400.000 84.000.000 10.000.000
7 A7 122 24 VT1, KV1; 1 mặt tiền, đường liên xã QH 9,5m 210,0 400.000 84.000.000 10.000.000
8 A8 123 24 VT1, KV1; 1 mặt tiền, đường liên xã QH 9,5m 210,0 400.000 84.000.000 10.000.000
9 A9 124 24 VT1, KV1; 1 mặt tiền, đường liên xã QH 9,5m 194,4 400.000 77.760.000 10.000.000
10 A10 125 24 VT1, KV1; 1 mặt tiền, đường liên xã QH 9,5m 169,5 400.000 67.800.000 10.000.000
11 A11 126 24 VT1, KV1; 1 mặt tiền, đường liên xã QH 9,5m 180,0 400.000 72.000.000 10.000.000
12 A12 127 24 VT1, KV1; 1 mặt tiền, đường liên xã QH 9,5m 193,0 400.000 77.200.000 10.000.000
13 A13 128 24 VT1, KV1; 1 mặt tiền, đường liên xã QH 9,5m 203,6 400.000 81.440.000 10.000.000
14 A14 129 24 VT1, KV1; 1 mặt tiền, đường liên xã QH 9,5m 205,3 400.000 82.120.000 10.000.000
15 A15 130 24 VT1, KV1; 1 mặt tiền, đường liên xã QH 9,5m 195,9 400.000 78.360.000 10.000.000
16 A16 131 24 VT1, KV1; 1 mặt tiền, đường liên xã QH 9,5m 205,7 400.000 82.280.000 10.000.000
17 A17 133 24 VT1, KV1; 2 mặt tiền, đường liên xã QH 9,5m và đường 4m 205,1 500.000 102.550.000 10.000.000
18 A18 132 24 VT1, KV1; 1 mặt tiền đường 4m 218,4 300.000 65.520.000 10.000.000
          3650,9   1.459.030.000  

– Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo qui định.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

– Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

– Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

V. PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BƯỚC GIÁ:

1. Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng/lô

2. Bước giá: 4.000.000 đồng tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 20/11/2017 tại thôn Thai Dương Thượng Đông, xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế .

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua, nộp hồ sơ đấu giá:Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 23/11/2017 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị và trụ sở UBND xã Hải Dương.

4. Thời gian, địa điểmnộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước:

Tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị: từ 8h00 ngày 21/11/2017 đến 17h00 ngày 23/11/2017.

-Tại UBND xã Hải Dương: từ 08h00 đến 11h00 ngày 23/11/2017

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản:

– Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

– Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 24/11/2017.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

– Trung tâm phát triển Quỹ đất thị xã Hương Trà – Tứ Hạ, thị xã Hương Trà; Số điện thoại: 02343.777177.

Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị – 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn

Nơi nhận:

Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Đài TRT Huế;                                                                              

– Báo Thừa Thiên Huế;

– Cục Quản lý công sản-

Bộ Tài Chính (http://taisancong.vn);

– UBND thị xã Hương Trà;

– Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà;

– UBND xã Hải Dương;

– Niêm yết công khai nơi có tài sản BĐG;

– Niêm yết công khai tại TTĐG;

– Người tham gia đấu giá;

– Lưu VT; Hs.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Võ Văn Tùng

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top