Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 10 lô đất tại xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

anhlap 26/02/2018

THÔNG TIN

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 23/TB-DVĐG

Huế, ngày 05 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 10 lô đất tại khu dân cư phía Đông Quảng Lợi;

2. Điện tích: từ 211,7m2 đến 218,7m2

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ:

STT Ký hiệu lô đất Diện tích (m2) Số TBĐ Số thửa Khu vực/ Vị trí Đơn giá (đồng/m2) Giá khởi điểm (đồng/lô) Tiền đặt trước Bước giá            (đồng/lô)
(đồng/lô)
1 Lô A25 218,7 45 231 Vị trí 2, Đường Tỉnh lộ 4 đoạn từ giáp ranh địa phận Thị trấn Sịa đến hết Bưu điện văn hóa xã 1.200.000 262.440.000 37.000.000 7.000.000
2 Lô A26 217,0 45 232 1.200.000 260.400.000 37.000.000 7.000.000
3 Lô A27 217,2 45 233 1.200.000 260.640.000 37.000.000 7.000.000
4 Lô A28 215,8 45 234 1.200.000 258.960.000 37.000.000 7.000.000
5 Lô A29 215,9 45 235 1.200.000 259.080.000 37.000.000 7.000.000
6 Lô A30 214,5 45 236 1.200.000 257.400.000 37.000.000 7.000.000
7 Lô A31 214,7 45 237 1.200.000 257.640.000 37.000.000 7.000.000
8 Lô A32 213,2 45 238 1.200.000 255.840.000 37.000.000 7.000.000
9 Lô A33 213,2 45 239 1.200.000 255.840.000 37.000.000 7.000.000
10 Lô A34 211,7 45 240 1.200.000 254.040.000 37.000.000 7.000.000

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo qui định.

Chuyển vào tài khoản của Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị:

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

– Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

– Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

V. PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ:      200.000 đồng.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1Thời gian, địa điểm xem tài sản:Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 06/03/2018 tại Khu dân cư phía Đông Quảng Lợi.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua, nộp hồ sơ:Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 06/03/2018 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị và Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền.

4. Thời gian, địa điểmnộp tiền đặt trước:

– Tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị: từ 8h00 ngày 05/03/2018 đến 17h00 ngày 06/03/2018.

– Tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền: từ 08h00 đến 11h00 ngày 06/03/2018

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản:

  • Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.
  • Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 00 ngày 07/03/2018

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại hội trường Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền – thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

XI. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

– Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền – thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Số điện thoại: 0234.3566607.

Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị – 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 0234.3895995, Website:chuoigiatri.com.vn

Nơi nhận:

Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Đài TRT Huế;                                                                             

– Báo Thừa Thiên Huế;

– Cục Quản lý công sản- Bộ

Tài Chính (http://taisancong.vn);

– Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền;

– Website:chuoigiatri.com.vn;                                 

– UBND huyện Quảng Điền;

– UBND xã Quảng Lợi;

– Niêm yết công khai nơi có tài sản BĐG;

– Niêm yết công khai tại TTĐG;

– Người tham gia đấu giá;

– Lưu VT; Hs.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Võ Văn Tùng

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top