Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 29 lô đất tại xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

anhlap 26/02/2018

THÔNG TIN

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 26/TB-DVĐG

Huế, ngày 22 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 29 lô đất tại xã Quảng Vinh;

2. Điện tích: Từ 122,3m2 – 393,9m2;

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ:

STT Ký hiệu lô đất Thửa
đất
TBĐ
số
Diện tích (m2) Khu vực/ Vị trí Đơn giá
(đồng/m2)
Giá khởi điểm (đồng/lô) Bước giá (đồng) Tiền đặt trước (đồng)
 Khu dân cư thôn Lai Trung
 1 1 T592 29 151,3 Vị trí 1, Tuyến đường liên thôn Lai Trung – Cao Xá 350.000 52.955.000 3.000.000   8.000.000  
2 938 T938 21 185,5 Khu vực 1, vị trí 1 300.000   55.650.000 3.000.000  8.000.000  
3 1 T593 29 227,1 Vị trí 2, Tuyến đường liên thôn Lai Trung – Cao Xá 250.000   56.775.000 3.000.000   8.000.000  
4 2 T594 29 301,1 230.000   69.253.000 3.000.000   8.000.000  
Khu dân cư thôn Lai Lâm
5 597 597 27 228,3 Vị trí 1, Tuyến đường Tỉnh lộ 11A, đoạn từ đường tránh lũ xã Quảng Phú đến cổng chào thôn Đức Trọng. 1.300.000   296.790.000 9.000.000 45.000.000  
 Khu dân cư thôn Nam Dương
6 1 T613 14 275,7 Vị trí 3, Tuyến đường liên thôn Phổ Lại – Nam Dương 250.000   68.925.000 3.000.000 8.000.000  
7 2 T614 14 268,4 200.000   53.680.000 3.000.000  8.000.000  
 Khu dân cư thôn Đông Lâm
8 1 T341 30 207,2 Vị trí 2, Tuyến đường Uất Mậu Bao La-cống đường Quan-đường Uất Mậu-Bao La thôn Đông Lâm 200.000   41.440.000 2.000.000   6.000.000  
9 2 T342 30 249,9 200.000   49.980.000 2.000.000   6.000.000  
10 3 T343 30 253,0 200.000   50.600.000 3.000.000       8.000.000  
11 4 T344 30 393,9 200.000   78.780.000 4.000.000   8.000.000  
Khu dân cư thôn Thanh Cần
12 1 T449 10 250,3 Khu vực 3 140.000   35.042.000 2.000.000   4.000.000  
13 2 T450 10 229,7 120.000   27.564.000 1.000.000   4.000.000  
Khu dân cư thôn Sơn Tùng
14 1 T1024 22 183,8 Vị trí 1, tuyến đường Uất Mậu – Bao La 500.000   91.900.000 5.000.000 14.000.000
15 2 T1025 22 187,5 500.000   93.750.000 5.000.000 14.000.000
16 3 T1026 22 187,5 500.000   93.750.000 5.000.000 14.000.000
17 1 T1139 21 303,8 Vị trí 2, Tuyến đường Tỉnh lộ 11A, đoạn từ cổng chào thôn Đức Trọng đến giáp ranh Thị trấn Sịa 600.000   182.280.000 5.000.000 21.000.000
18 2 T1140 21 229,3 600.000   137.580.000 7.000.000 21.000.000
19 3 T1141 21 232,5 600.000   139.500.000 7.000.000 21.000.000
20 4 T1142 21 236,2 600.000   141.720.000 7.000.000 21.000.000
21 5 T1143 21 238,2 600.000   142.920.000 7.000.000 21.000.000
22 6 T1144 21 234,7 Vị trí 2, Tuyến đường Tỉnh lộ 11A, đoạn từ cổng chào thôn Đức Trọng đến giáp ranh Thị trấn Sịa 650.000   152.555.000 7.000.000 19.000.000
23 7 T1145 21 192,1 650.000   124.865.000 6.000.000 19.000.000
24 8 T1146 21 191,8 650.000   124.670.000 6.000.000 19.000.000
25 9 T1147 21 261,3 650.000   169.845.000 7.000.000 19.000.000
26 1 T1149 21 122,3 Vị trí 2, Tuyến đường Tỉnh lộ 11A, đoạn từ cổng chào thôn Đức Trọng đến giáp ranh Thị trấn Sịa 1.000.000   122.300.000 6.000.000 18.000.000
27 1 T1148 21 294,0 800.000   235.200.000 7.000.000 35.000.000
28 1 T1027 22 247,3 Khu vực 2, vị trí 2 150.000   37.095.000 2.000.000 6.000.000
29 2 T1028 22 177,2 150.000   26.580.000 1.000.000 4.000.000

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo qui định. Chưa bao gồm phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp giấy CNQSDĐ QSHNO&TSKGLVĐ theo quy định của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế..

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

– Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

– Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

V. PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

     Giá trị tài sản Phí tham giá đấu giá
Dưới 200 triệu đồng 100.000 đồng
Từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng 200.000 đồng

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1.Thời gian, địa điểm xem tài sản:Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 26/03/2018 tại xã Quảng Vinh.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua hồ sơ:Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 26/03/2018 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị và UBND xã Quảng Vinh.

4. Thời gian, địa điểmnộp hồ sơ và tiền đặt trước:

Tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị: từ 8h00 ngày 23/03/2018 đến 17h00 ngày 26/03/2018.

-Tại UBND xã Quảng Vinh: từ 08h00 đến 11h00 ngày 26/03/2018.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển vào tài khoản của Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị:

– Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

– Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 00 ngày 27/03/2018.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại hội trường UBND xã Quảng Vinh.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

– Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền – thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Số điện thoại: 0234.3566607.

Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị – 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn

Nơi nhận:

Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Đài TRT Huế;                                                                             

– Báo Thừa Thiên Huế;

– Cục Quản lý công sản- Bộ

Tài Chính (http://taisancong.vn);

– Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền;

– Website:chuoigiatri.com.vn;                                 

– UBND huyện Quảng Điền;

– UBND xã Quảng Vinh;

– Niêm yết công khai nơi có tài sản BĐG;

– Niêm yết công khai tại TTĐG;

– Người tham gia đấu giá;

– Lưu VT; Hs.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Võ Văn Tùng

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top