Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 09 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 2, thị xã Hương Thủy.

anhlap 21/06/2018

THÔNG TIN

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 120/TB-DVĐG

Huế, ngày 06 tháng 06 năm 2018

THÔNG BÁO

Đấu giá quyền sử dụng đất 09 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 2, thị xã Hương Thủy.

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 09 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 2, thị xã Hương Thủy, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 09 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 2;

2. Diện tích quỹ đất: Tổng số 09 lô đất với diện tích 1.705,43 m2, có chi tiết từng lô theo Bản đồ địa chính Khu đất tỷ lệ 1/1000 do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 26/4/2018 và được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 03/5/2018;

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

5. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư hoàn chỉnh theo Dự án đầu tư;

6. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 14/3/2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu tái định cư Thủy Dương, xã Thủy Dương, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; trong đó có một số tiêu chí chính như sau:

– Tầng cao nhà ở được xây dựng từ 2 – 4 tầng; cốt nền cao 0,6m so với mặt đường; tầng 1 cao 3,9m; các tầng còn lại cao 3,6m; mái dốc;

– Chỉ giới xây dựng lùi 3m so với chỉ giới đường đỏ;

– Mật độ xây dựng:

+ Đối với các lô đất có diện tích ≥ 200 m2 là: 45%;

+ Đối với các lô đất có diện tích ≤ 200 m2 là: 80%;

7. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất căn cứ theo Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất 09 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 2; cụ thể như sau:

STT Ký hiệu lô đất Tờ bản đồ địa chính số Diện tích     (m2/lô)  Vị trí thửa đất,

loại đường

Mức giá cụ thể (đ/m2) Mức giá khởi điểm (đ/lô) Tiền đặt trước(đ/lô)
1 186 04 189,00 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 10,5 m 9.000.000 1.701.000.000 255.150.000
2 187 04 189,00 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 10,5 m 9.000.000 1.701.000.000 255.150.000
3 188 04 189,00 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 10,5 m 9.000.000 1.701.000.000 255.150.000
4 189 04 189,00 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 10,5 m 9.000.000 1.701.000.000 255.150.000
5 190 04 189,00 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 10,5 m 9.000.000 1.701.000.000 255.150.000
6 191 04 175,00 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 10,5 m 9.000.000 1.575.000.000 236.250.000
7 192 04 175,00 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 10,5 m 9.000.000 1.575.000.000 236.250.000
8 193 04 175,00 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 10,5 m 9.000.000 1.575.000.000 236.250.000
9 194 04 235,43 Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 10,5m và 10,5m 9.500.000 2.236.585.000 335.480.000

Tổng số

1.705,43

    15.466.585.000  

 Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo qui định.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

– Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

– Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BƯỚC GIÁ:

1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng

2. Bước giá:

– Đối với 08 lô đất có ký hiệu từ 186 đến 193, bước giá là 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng) tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

– Đối với lô đất có ký hiệu 194, bước giá là 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 25/06/2018tại Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 2, thị xã Hương Thủy.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua, hồ sơ đấu giá:Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 25/06/2018 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

– Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Vadein, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, TP Huế.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 25/06/2018 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

5. Thời giannộp tiền đặt trước:Từ 08h00 ngày 25/06/2018 cho đến 16h30 ngày 27/06/2018.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản vào tài khoản của Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị:

– Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

– Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

– Số tài khoản 0161001697979tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 28/06/2018.

Địa điểm tổ chức đấu giá:tạiHội trườngtầng 9, Tòa nhà BIDV – 41 Hùng Vương, phường Phú Hội, thành phố Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giátheo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

– Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh TT Huế. Số24 đường Lê Lợi, TP Huế. ĐT: 0234.3898926. Website:batdongsan.thuathienhue.gov.vn.

Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị – 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn

Nơi nhận:

Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Đài TRT Huế;                                                                             

– Báo Thừa Thiên Huế;

– Cục Quản lý công sản- Bộ

Tài Chính (http://taisancong.vn);

– Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên

 và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Website:batdongsan.thuathienhue.gov.vn;                                 

– UBND thị xã Hương Thủy;

– UBND phường Thủy Dương;

– Niêm yết công khai nơi có tài sản BĐG;

– Niêm yết công khai tại TTĐG;

– Người tham gia đấu giá;

– Lưu VT; Hs.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Võ Văn Tùng

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top