Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền

anhlap 27/07/2017

THÔNG TIN

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 99/TB-DVĐG

Huế, ngày 24 tháng 07 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

     Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, cụ thể như sau:

    I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

    Tên quỹ đất: 13 lô đất tại các khu dân cư La Vân Hạ, khu dân cư Tân Xuân Lai, khu dân cư Phò Nam, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền;

    Điện tích: Từ 148m2 – 279m2

     Mục đích sử dụng đất: Đất ở;Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

     II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ:

STT Ký hiệu lô đất Diện tích (m2) Số TBĐ Số thửa Khu vực/ Vị trí Đơn giá (đồng/m2) Giá khởi điểm (đồng/lô) Tiền đặt trước (đồng/lô) Bước giá             (đồng/lô)
Khu dân cư thôn La Vân Hạ
Bản vẽ phân lô số 1( Tờ bản đồ số 13) (Theo Quyết định số 3992/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2016 )
1 Lô 1 179 13 378 KV2, VT1 250.000 44.750.000 7.000.000 1.000.000
2 Lô 2 176 13 379 250.000 44.000.000 7.000.000 1.000.000
3 Lô 3 168 13 380 300.000 50.400.000 7.000.000 1.000.000
4 Lô 4 160 13 381 250.000 40.000.000 7.000.000 1.000.000
5 Lô 5 160 13 382 250.000 40.000.000 7.000.000 1.000.000
Bản vẽ phân lô số 2( Tờ bản đồ số 13) (Theo Quyết định số 3992/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2016 )
6 Lô 1 279 14 179 KV2, VT1 200.000 55.800.000 8.000.000 2.000.000
Khu dân cư thôn Phò Nam 
Bản vẽ phân lô số 1( Tờ bản đồ số 07)  (Theo Quyết định số 3992/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2016 
7 Lô 1 170 7 1091 KV1, VT2 200.000 34.000.000 5.000.000 1.000.000
8 Lô 2 148 7 1092 200.000 29.600.000 5.000.000 1.000.000
Khu dân cư thôn Tân Xuân Lai 
Bản vẽ phân lô số 1(Tờ bản đồ số 07)  (Theo Quyết định số 3992/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2016 )
9 Lô 1 183 7 1093 KV1, VT2 250.000 45.750.000 9.000.000 2.000.000
10 Lô 2 235 7 1094 250.000 58.750.000 9.000.000 2.000.000
Bản vẽ phân lô số 2( Tờ bản đồ số 08)  (Theo Quyết định số 3992/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2016
11 Lô 1 199 8 891 KV1, Tuyến đường WB3 (Từ Tỉnh lộ 19 đến cầu Ngã Tư) 1.000.000 199.000.000 30.000.000 6.000.000
12 Lô 2 187 8 892 1.000.000 187.000.000 30.000.000 6.000.000
13 Lô 3 200 8 893 1.000.000 200.000.000 30.000.000 6.000.000

    Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo qui định. Chưa bao gồm phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp giấy CNQSDĐ QSHNO&TSKGLVĐ theo quy định của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tiền đặt trước của khách hàng nộp bằng cách chuyển vào tài khoản của Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị:

  • Số tài khoản 4000201010595 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

    III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

    Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

     IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

   Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

– Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

– Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

     V. PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ:      100.000 đồng/lô.

THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

    1.Thời gian, địa điểm xem tài sản:Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 24/08/2017 tại xã Quảng Thọ.

    2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua hồ sơ:Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 24/08/2017 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

    3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị và UBND xã Quảng Thọ.

    4. Thời gian, địa điểmnộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước:

    Tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị: từ 8h00 ngày 22/08/2017 đến 17h00 ngày 24/08/2017.

     Tại UBND xã Quảng Thọ: từ 08h00 đến 11h00 ngày 24/08/2017

    VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

    Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 00 ngày 25/08/2017

    Địa điểm tổ chức đấu giá: tại hội trường UBND xã Quảng Thọ.

    VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

    Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

    Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

     IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

– Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền – thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Số điện thoại: 0234.3566607.

Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị – 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn

 

Nơi nhận:

Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Đài TRT Huế;                                                                          

– Báo Thừa Thiên Huế;

– Cục Quản lý công sản- Bộ

Tài Chính (http://taisancong.vn);

– Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền;

 Website:batdongsan.thuathienhue.gov.vn;                                 

– UBND huyện Quảng Điền;

– UBND xã Quảng Thọ;

– Niêm yết công khai nơi có tài sản BĐG;

– Niêm yết công khai tại TTĐG;

– Người tham gia đấu giá;

– Lưu VT; Hs.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Võ Văn Tùng

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top