Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Lộc Điền

anhlap 13/01/2018

THÔNG TIN

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04/TB-DVĐG

Huế, ngày 05 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO

Đấu giá quyền sử dụng đất 04 lô đất tại khu tái định cư Sư Lỗ Đông, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

       Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc phối hợp với Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 04 lô đất tại Khu tái định cư Sư Lỗ Đông, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

     I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

     Tên quỹ đất: 04 lô đất tại Khu tái định cư Sư Lỗ Đông, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế;

     Vị trí: Nằm vị trí 2 Quốc lộ 1A, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc;

     Diện tích quỹ đất: 690,8 m2;

     Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn;

     Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

     Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 4087/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2014 của UBND huyện Phú Lộc về việc ban hành Quy chế quản lý kiến trúc, xây dựng nhà ở riêng lẻ tại các khu quy hoạch tái định cư trên địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

     Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

     II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

  • Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất căn cứ theo Quyết định số 3241/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 của UBND huyện Phú Lộc về việc phê duyệt mức giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá để đấu giá cấp quyền sử dụng đất các lô đất tại khu tái định cư Sư Lỗ Đông, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; Cụ thể như sau:
STT Ký hiệu    lô đất Diện tích (m2) Số thửa Số Tờ Đơn giá khởi điểm (đồng/m2) Giá khởi điểm (đồng) Tiền đặt trước (đồng) Bước giá (đồng)
1 Lô số A28 167,6 210 130 1.250.000 209.500.000 29.000.000 8.000.000
2 Lô số A29 172,5 207 130 1.250.000 215.625.000 30.000.000 9.000.000
3 Lô số A30 169,3 208 130 1.250.000 211.625.000 30.000.000 8.000.000
4 Lô số A31 181,4 210 131 1.250.000 226.750.000 32.000.000 9.000.000
  • Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo qui định.

     III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

      Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

      IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

       Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

       – Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

        – Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

       V. PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

       – Phí tham gia đấu giá: 200.000 đồng/lô     

      VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

       1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:Từ ngày ra thông báo cho đến 17 giờ 00 ngày 07/02/2018 tại Khu tái định cư Sư Lỗ Đông, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc.

       2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua nộp hồ sơ đấu giá:Từ ngày ra thông báo cho đến 17 giờ 00 ngày 07/02/2018 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị và trụ sở UBND xã Lộc Điền.

      3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị hoặc trụ sở UBND xã Lộc Điền.

      4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước:

      –  Từ 08 giờ 00 ngày 06/02/2018 cho đến 17 giờ 00 ngày 07/02/2018 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

      – Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00 ngày 07/02/2018 tại UBND xã Lộc Điền.

      Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản:

  • Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.
  • Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

     VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

      Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 00 ngày 09/02/2018.

       Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND huyện Phú Lộc.

       VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

       1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

      2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

      VI. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

      – Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc, Địa chỉ: tầng 3, trụ sở HĐND và UBND huyện (số 116 đường Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc), số điện thoại: 0234.3683889.

      – Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị – 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895995, Website:chuoigiatri.com.vn

 

Nơi nhận:

Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Đài TRT Huế;                                                                             

– Báo Thừa Thiên Huế;

– Cục Quản lý công sản- Bộ

Tài Chính (http://taisancong.vn);

– UBND huyện Phú Lộc;

– Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc;                                 

– UBND xã Lộc Điền;

– Niêm yết công khai nơi có tài sản BĐG;

– Niêm yết công khai tại TTĐG;

– Người tham gia đấu giá;

– Lưu VT; Hs.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Võ Văn Tùng

 

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top