THÔNG BÁO đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất thuộc xã Quảng Thái

anhlap 04/11/2019

THÔNG TIN

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

CHUỖI GIÁ TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 425/TB-DVĐG

Huế, ngày 23 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất thuộc xã Quảng Thái

huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

  1. Tên quỹ đất: 16 lô đất tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
  2. Diện tích: từ 129,6 m2 đến 338,0 m2
  3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở
  4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài                                                                                                                                                                                                                          II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ:  
STT Ký hiệu lô đất
hiệu
thửa
đất
Vị trí/Khu vực Diện tích Đơn giá
(đồng/m2)
Giá khởi điểm/lô (đồng) Tiền đặt trước (đồng) Bước giá
I KHU DÂN CƯ THÔN ĐÔNG HỒ
Vị trí 01 (Quyết định 2774/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND huyện Quảng Điền)
1 T297 297 Khu vực 3, 1 mặt đường đất 5,0m 170,0 150.000 25.500.000 3.000.000 1.000.000
2 T298 298 196,0 150.000 29.400.000 4.000.000 1.000.000
Vị trí 02 (Quyết định 2774/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND huyện Quảng Điền)
3 T296 296 Khu vực 3, 1 mặt đường bê tông 3,0m 166,0 180.000 29.880.000 4.000.000 1.000.000
Vị trí 03 (Quyết định 2774/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND huyện Quảng Điền)
4 T482 482 Khu vực 3, 1 mặt đường đất 3,0m 294,0 170.000 49.980.000 6.000.000 2.000.000
5 T483 483 Khu vực 3, 1 mặt đường bê tông 3,0m 226,0 180.000 40.680.000 5.000.000 2.000.000
6 T484 484 244,0 180.000 43.920.000 6.000.000 2.000.000
7 T485 485 231,0 180.000 41.580.000 5.000.000 2.000.000
 Khu dân cư thôn Đông Hồ – Chợ Nịu
8 Lô 34 Khu vực 1, VT1 134,2 600.000 80.520.000 12.000.000 2.000.000
9 Lô 35 Khu vực 1, VT1 129,6 650.000 84.240.000 13.000.000 3.000.000
II KHU DÂN CƯ THÔN TRẰM NGANG
Vị trí 01 (Quyết định 2774/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND huyện Quảng Điền)
10 T357 357 Khu vực 3, 1 mặt đường đất 7,0m 321,0 150.000 48.150.000 6.000.000 2.000.000
Vị trí 02 (Quyết định 2774/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND huyện Quảng Điền)
11 T399 399 Khu vực 3, 1 mặt đường đất 5,0m 249,0 140.000 34.860.000 5.000.000 1.000.000
Vị trí 03 (Quyết định 2774/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND huyện Quảng Điền)
12 T762 762  Khu vực 3, 1 mặt đường 5,0m 240,0 140.000 33.600.000 4.000.000 1.000.000
13 T763 763 240,0 140.000 33.600.000 4.000.000 1.000.000
III KHU DÂN CƯ THÔN TÂY HOÀNG (QUYẾT ĐỊNH 2774/QĐ-UBND NGÀY 12/10/2018 CỦA UBND HUYỆN QUẢNG ĐIỀN)
14 T890 890 Khu vực 3, 1 mặt đường bê tông 3,0m 315,0 170.000 53.550.000 7.000.000 2.000.000
15 T891 891 Khu vực 3, 1 mặt đường quy hoạch 5,0m 326,0 140.000 45.640.000 6.000.000 2.000.000
16 T892 892 338,0 140.000 47.320.000 6.000.000 2.000.000
TỔNG 722.420.000

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác; người trúng đấu giá khi nộp tiền sử dụng đất vào Ngân sách Nhà nước cùng với thực hiện nộp lệ phí trước bạ về đất theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

– Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013.

– Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

– Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

– Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

– Hộ gia đình, cá nhân không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá 2016.

TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ: 100.000 đồng/hồ sơ/lô

THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1.Thời gian, địa điểm xem tài sản:Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 25/11/2019 tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá:Trong giờ hành chính, từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 25/11/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị hoặc UBND xã Quảng Thái.

Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đấu giá:

– Tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 25/11/2019.

– Tại UBND xã Quảng Thái: từ 08h00 đến 11h00 ngày 25/11/2019.

Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 8h00 ngày 25/11/2019 đến 17h00 ngày 27/11/2019. (Tiền đặt trước phải được xác nhận báo có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị)

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

– Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

– Số tài khoản: 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

– Số tài khoản: 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Huế.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 28/11/2019.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại hội trường UBND xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

  1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.
  2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
  3. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

– Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền – thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Số điện thoại: 0234.3566607.

– Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị – 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn

 

Nơi nhận:

Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Đài TRT Huế;                                                                              

– Báo Thừa Thiên Huế;

– Cục Quản lý công sản- Bộ

Tài Chính (http://taisancong.vn);

– Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền;

– Website:batdongsan.thuathienhue.gov.vn;                                 

– UBND huyện Quảng Điền;

– UBND xã Quảng Thái;

– Niêm yết công khai nơi có tài sản BĐG;

– Niêm yết công khai tại TTĐG;

– Người tham gia đấu giá;

– Lưu VT, Hs.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Võ Văn Tùng

 

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top