Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 22 lô đất tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cưvà tái định cư Hói Sai Thượng, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

anhlap 24/02/2020

THÔNG TIN

 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH CHUỖI GIÁ TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:47/TB-DVĐG

Huế, ngày21tháng 02năm 2020

THÔNG BÁO

Đấu giá quyền sử dụng đất 22 lô đất tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cưvà tái định cư Hói Sai Thượng, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

      Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủyphối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 22 lô đất tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và tái định cư Hói Sai Thượng, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế,cụ thể như sau:

      I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

      1. Tên quỹ đất:22 lô đất tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và tái định cư Hói Sai Thượng, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

      2. Diện tích quỹ đất: 4.120,1 m2

      3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

      4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

      5. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo QH phân lô đã được UBND thị xã Hương Thủy phê duyệt.

      6. Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

      II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, BƯỚC GIÁ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

TT Ký hiệu lô đất  Diện tích (m2) Khu vực/ vị trí Giá đất cụ thể (đồng/m2) Giá khởi điểm (Đồng) Bước giá
(đồng/lô)
 Tiền đặt trước (Đồng)
1 745 150,0 Vị trí 1, mặt tiền đường quy hoạch rộng 15,5 m 10.000.000 1.500.000.000 75.000.000     280.000.000
2 746 150,0 10.000.000 1.500.000.000 75.000.000     280.000.000
3 747 150,0 10.000.000 1.500.000.000 75.000.000     280.000.000
4 748 150,0 10.000.000 1.500.000.000 75.000.000     280.000.000
5 749 150,0 10.000.000 1.500.000.000 75.000.000     280.000.000
6 750 150,0 10.000.000 1.500.000.000 75.000.000     280.000.000
7 751 150,0 10.000.000 1.500.000.000 75.000.000     280.000.000
8 762 157,5 Vị trí 1, mặt tiền đường quy hoạch rộng 13,5 m 9.000.000 1.417.500.000 71.000.000     280.000.000
9 763 157,5 9.000.000 1.417.500.000 71.000.000     280.000.000
10 764 157,5 9.000.000 1.417.500.000 71.000.000     280.000.000
11 766 343,2 Vị trí 1, 2 mặt tiền đường quy hoạch rộng 15,5 m và đường quy hoạch rộng 15,5 m 10.500.000 3.603.600.000 181.000.000     700.000.000
12 767 230,0 Vị trí 1, mặt tiền đường quy hoạch rộng 15,5 m 10.000.000 2.300.000.000 115.000.000     450.000.000
13 768 230,0 10.000.000 2.300.000.000 115.000.000     450.000.000
14 769 230,0 10.000.000 2.300.000.000 115.000.000     450.000.000
15 770 230,0 10.000.000 2.300.000.000 115.000.000     450.000.000
16 773 389,4 Vị trí 1, 2 mặt tiền đường quy hoạch rộng 15,5 m và đường quy hoạch rộng 13,5 m 10.500.000 4.088.700.000 205.000.000     800.000.000
17 774 157,5 Vị trí 1, mặt tiền đường quy hoạch rộng 13,5 m 9.000.000 1.417.500.000 71.000.000     280.000.000
18 775 157,5 9.000.000 1.417.500.000 71.000.000     280.000.000
19 776 157,5 9.000.000 1.417.500.000 71.000.000     280.000.000
20 777 157,5 9.000.000 1.417.500.000 71.000.000     280.000.000
21 778 157,5 9.000.000 1.417.500.000 71.000.000     280.000.000
22 779 157,5 9.000.000 1.417.500.000 71.000.000     280.000.000
 TỔNG 4.120,1 40.149.800.000   7.780.000.000

      Ghi chú: – Người trúng đấu giá phải nộp lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

  • Bước giá: Tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

      III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

      Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

      Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

      IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

      Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

      – Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

      – Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

      V. TIỀN MUA HỒ SƠTHAM GIA ĐẤU GIÁ:500.000 đồng/hồ sơ/lô.

      VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

      1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 11/03/2020tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và tái định cư Hói Sai Thượng, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

      2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá:Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 11/03/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị,Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy và UBND xã Thủy Thanh.

      3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị hoặc trụ sở Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

      4. Thời gian mua vànộp hồ sơ đấu giá:

      Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 11/03/2020tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

      – Từ 08h00 đến 11h00 ngày 11/03/2020 tại Trung tâm phát triểnquỹđất thị xã Hương Thủy.

  1. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 11/03/2020 cho đến 17h00 ngày 13/03/2020.

      Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

      – Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

      – Số tài khoản:  0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – CN Huế.

      – Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

      VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

      1. Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 14/03/2020.

      2. Địa điểm tổ chức đấu giá:tạiHội trường UBND xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

      VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

      1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giátheo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

      2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

      IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

      – Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy – Phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT Huế, số điện thoại: 02343.955.565.

      – Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị – Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895995, Website:chuoigiatri.com.vn

 Nơi nhận:

Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Đài TRT Huế;                                                                             

– Báo Thừa Thiên Huế;

– Cục Quản lý công sản- Bộ

Tài Chính (http://taisancong.vn);

– UBND thị xã Hương Thủy;

– Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy;                                 

– UBND xã Thủy Thanh;

– Niêm yết công khai nơi có tài sản BĐG;

– Niêm yết công khai tại TTĐG;

– Người tham gia đấu giá;

– Lưu VT; Hs.

 KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Võ Văn Tùng

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top