THÔNG BÁO đấu giá quyền sử dụng đất 12 lô đất tại thôn 4, xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

anhlap 08/11/2019

THÔNG TIN

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

CHUỖI GIÁ TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:433/TB-DVĐG

 

Huế, ngày30tháng 10năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá quyền sử dụng đất 12 lô đất tại thôn 4, xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vangphối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 12 lô đất tại thôn 4, xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

 1. Tên quỹ đất:12 lô đất tại thôn 4, xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.
 2. Diện tích quỹ đất: 2.516,0m2
 3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;
 4. 4. Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.                                                                                                                                              II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, BƯỚC GIÁ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:
TT Ký hiệu lô đất Diện tích (m2) Vị trí Đơn giá khởi điểm (đồng/m2) Tổng giá trị lô đất (Đồng) Bước giá (đồng/m2) Tiền đặt trước (đồng)
1 857 245,5 Vị trí 1, khu vực 1 (Tỉnh lộ 10C đoạn từ giáp xã Vinh Thái đến trạm Y tế xã) 500.000   122.750.000    50.000 24.000.000
2 858 200,0 500.000    100.000.000    50.000 20.000.000
3 859 200,0 500.000    100.000.000    50.000 20.000.000
4 860 200,0 500.000    100.000.000    50.000 20.000.000
5 861 200,0 500.000    100.000.000    50.000 20.000.000
6 862 225,0 500.000    112.500.000    50.000 20.000.000
7 863 225,0 500.000    112.500.000    50.000 20.000.000
8 864 212,5 500.000    106.250.000    50.000 20.000.000
9 865 212,5 500.000    106.250.000    50.000 20.000.000
10 866 175,0 500.000      87.500.000    50.000 17.000.000
11 867 175,0 500.000      87.500.000    50.000 17.000.000
12 868 245,5 500.000    122.750.000    50.000 24.000.000
Tổng 2.516,0 1.258.000.000    
 • Đơn giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.
 • Bước giá: Tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

– Hộ gia đình, cá nhân không thuộc trường hợp tại khoản 4 Điều38 của Luật đấu giá 2016.

Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

– Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ:100.000 đồng/hồ sơ/lô.

THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 22/11/2019tại thôn 4, xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá:Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 22/11/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phú Vang và UBND xã Vinh Hà.

Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị hoặc trụ sở UBND xã Vinh Hà.

Thời gian, địa điểmmua và nộp hồ sơ đấu giá:

Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 22/11/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

– Từ 08h00 đến 11h00 ngày 22/11/2019 tại UBND xã Vinh Hà, huyện Phú Vang.

Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:Từ 08h00 ngày 20/11/2019 cho đến 17h00 ngày 22/11/2019. (Tiền đặt trước phải được xác định báo có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị).

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoảnCông ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

 • Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

– Số tài khoản:  0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Huế.

 • Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

 1. Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 25/11/2019.
 2. Địa điểm tổ chức đấu giá:tại Hội trường UBND xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

 1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng trên 1m2 đất, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.
 2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
 3. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

– Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Phú Vang – Thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế; Số điện thoại: 0234.3958780.

Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị – Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895995, Website:chuoigiatri.com.vn

 

 

Nơi nhận:

Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Đài TRT Huế;                                                                             

– Báo Thừa Thiên Huế;

– Cục Quản lý công sản- Bộ

Tài Chính (http://taisancong.vn);

– UBND huyện Phú Vang;

– Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang;                                 

– UBND xã Vinh Hà;

– Niêm yết công khai nơi có tài sản BĐG;

– Niêm yết công khai tại TTĐG;

– Người tham gia đấu giá;

– Lưu VT; Hs.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Võ Văn Tùng

 

Chia sẻ bài viết NGAY!

 • Quảng cáo

 • Bài viết mới

 • Top