Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 16 lô đất tại phường Phú Hậu, thành phố Huế

anhlap 22/11/2018

THÔNG TIN

UBND THÀNH PHỐ HUẾ

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       

     Huế, ngày      tháng 11 năm 2018

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Các lô đất thuộc Khu đất xen ghép thửa số 275 tờ bản đồ số 13,phường Phú Hậu, thành phố Huế

      Được sự ủy quyền của UBND thành phố Huế, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất thuộc Khu đất xen ghép thửa số 275 tờ bản đồ số 13 tại đường Nguyễn Hàm Ninh, phường Phú Hậu, thành phố Huế, cụ thể như sau:

      I. Số lượng, đặc điểm thửa đất đấu giá, giấy tờ về quyền sử dụng đất và vị trí địa điểm nơi có thửa đất đấu giá:

      1. Số lượng thửa đất đấu giá, vị trí địa điểm nơi có thửa đất đấu giá:

      – Khu đất xen ghép thửa số 275 tờ bản đồ số 13 tại đường Nguyễn Hàm Ninh, phường Phú Hậu, thành phố Huế: 16 lô đất.

      2. Hạ tầng kỹ thuật và hiện trạng sử dụng đất: Đất quy hoạch phân lô; Hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư theo quy hoạch được duyệt.

      3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.

      4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

      5. Thông tin quy hoạch:

      Quy hoạch xây dựng thực hiện theo thông tin quy hoạch xây dựng do UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 3786/QĐ-UBND ngày 08/8/2018, cụ thể như sau:

      – Chỉ giới xây dựng đối với công trình nhà ở: Lùi 3,0m so với chỉ giới đường đỏ đường Nguyễn Hàm Ninh; Trùng ranh giới thửa đất với mương thoát nước.

      – Mật độ xây dựng công trình nhà ở: Tối đa ≤ 80%.

      – Chiều cao công trình đối với nhà ở: Tối đa ≤ 18,0m (≤ 4 tầng); tầng 01 cao 3,9m, các tầng còn lại cao 3,6m. Cốt nền nhà ở so với vỉa hè là: +0,45m.

      Các công trình có thể xây dựng tầng hầm nhưng phải đảm bảo cốt sàn tầng hầm bằng cốt nền nhà theo quy định.

      Ngoài những quy định trên, việc xây dựng công trình phải tuân thủ theo Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam.

      6. Hồ sơ giấy tờ về quyền sử dụng đất:

      Khu đất xen ghép thửa số 275 tờ bản đồ số 13, phường Phú Hậu: Quyết định số 5435/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt điều chỉnh Phương án bán đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở tại phường An Tây, phường Phú Hậu, phường An Đông, thành phố Huế; Quyết định số 2516/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của UBND thành phố Huế về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá; Quyết định số 5276/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của UBND thành phố Huế về việc quy định giá đất khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở các lô đất thuộc Thành phố quản lý.

      II. Tên, số lượng thửa đất đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

      1. Tên, số lượng thửa đất đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước:

 

Stt Ký hiệu lô đất Diện tích
(m2)
Đơn giá (đồng/m²) Giá khởi điểm đấu giá
ng/lô)
Tiền đặt trước

(đồng)

Bước giá (đồng) Vị trí – Loại đường
Đấu giá đất ở , thời hạn sử dụng lâu dài: 16 lô đất
1 Thửa đất số 304 (Lô L2 – Khu đất xen ghép thửa số 275), tờ bản đồ số 13, phường Phú Hậu 93,0 4.950.000 460.350.000 70.000.000 20.000.000 Vị trí 1, đường Nguyễn Hàm Ninh – Loại 5B
2 Thửa đất số 303 (Lô L3 – Khu đất xen ghép thửa số 275), tờ bản đồ số 13, phường Phú Hậu 93,0 4.950.000 460.350.000 70.000.000 20.000.000 Vị trí 1, đường Nguyễn Hàm Ninh – Loại 5B
3 Thửa đất số 302 (Lô L4 – Khu đất xen ghép thửa số 275), tờ bản đồ số 13, phường Phú Hậu 93,0 4.950.000 460.350.000 70.000.000 20.000.000 Vị trí 1, đường Nguyễn Hàm Ninh – Loại 5B
4 Thửa đất số 301 (Lô L5 – Khu đất xen ghép thửa số 275), tờ bản đồ số 13, phường Phú Hậu 93,0 4.950.000 460.350.000 70.000.000 20.000.000 Vị trí 1, đường Nguyễn Hàm Ninh – Loại 5B
5 Thửa đất số 300 (Lô L6 – Khu đất xen ghép thửa số 275), tờ bản đồ số 13, phường Phú Hậu 93,0 4.950.000 460.350.000 70.000.000 20.000.000 Vị trí 1, đường Nguyễn Hàm Ninh – Loại 5B
6 Thửa đất số 299 (Lô L7 – Khu đất xen ghép thửa số 275), tờ bản đồ số 13, phường Phú Hậu 93,0 4.950.000 460.350.000 70.000.000 20.000.000 Vị trí 1, đường Nguyễn Hàm Ninh – Loại 5B
7 Thửa đất số 298 (Lô L8 – Khu đất xen ghép thửa số 275), tờ bản đồ số 13, phường Phú Hậu 93,0 4.950.000 460.350.000 70.000.000 20.000.000 Vị trí 1, đường Nguyễn Hàm Ninh – Loại 5B
8 Thửa đất số 297 (Lô L9 – Khu đất xen ghép thửa số 275), tờ bản đồ số 13, phường Phú Hậu 93,0 4.950.000 460.350.000 70.000.000 20.000.000 Vị trí 1, đường Nguyễn Hàm Ninh – Loại 5B
9 Thửa đất số 296 (Lô L10 – Khu đất xen ghép thửa số 275), tờ bản đồ số 13, phường Phú Hậu 93,0 4.950.000 460.350.000 70.000.000 20.000.000 Vị trí 1, đường Nguyễn Hàm Ninh – Loại 5B
10 Thửa đất số 295 (Lô L11 – Khu đất xen ghép thửa số 275), tờ bản đồ số 13, phường Phú Hậu 93,0 4.950.000 460.350.000 70.000.000 20.000.000 Vị trí 1, đường Nguyễn Hàm Ninh – Loại 5B
11 Thửa đất số 294 (Lô L12 – Khu đất xen ghép thửa số 275), tờ bản đồ số 13, phường Phú Hậu 93,0 4.950.000 460.350.000 70.000.000 20.000.000 Vị trí 1, đường Nguyễn Hàm Ninh – Loại 5B
12 Thửa đất số 293 (Lô L13 – Khu đất xen ghép thửa số 275), tờ bản đồ số 13, phường Phú Hậu 93,0 4.950.000 460.350.000 70.000.000 20.000.000 Vị trí 1, đường Nguyễn Hàm Ninh – Loại 5B
13 Thửa đất số 292 (Lô L14 – Khu đất xen ghép thửa số 275), tờ bản đồ số 13, phường Phú Hậu 93,0 4.950.000 460.350.000 70.000.000 20.000.000 Vị trí 1, đường Nguyễn Hàm Ninh – Loại 5B
14 Thửa đất số 291 (Lô L15 – Khu đất xen ghép thửa số 275), tờ bản đồ số 13, phường Phú Hậu 93,0 4.950.000 460.350.000 70.000.000 20.000.000 Vị trí 1, đường Nguyễn Hàm Ninh – Loại 5B
15 Thửa đất số 290 (Lô L16 – Khu đất xen ghép thửa số 275), tờ bản đồ số 13, phường Phú Hậu 93,0 4.950.000 460.350.000 70.000.000 20.000.000 Vị trí 1, đường Nguyễn Hàm Ninh – Loại 5B
16 Thửa đất số 289 (Lô L17 – Khu đất xen ghép thửa số 275), tờ bản đồ số 13, phường Phú Hậu 93,0 4.950.000 460.350.000 70.000.000 20.000.000 Vị trí 1, đường Nguyễn Hàm Ninh – Loại 5B
  Tổng cộng 1.488,0   7.365.600.000      

      * Ghi chú:

      – Giá khởi điểm đấu giá nêu trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

      – Số tiền trúng đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất không bao gồm lệ phí trước bạ về đất. Người trúng đấu giá phải nộp thêm lệ phí trước bạ về đất (theo giá trúng đấu) theo quy định hiện hành.

      – Chi phí liên quan đến việc đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do người trúng đấu giá nộp theo quy định hiện hành.

       2. Tiền đặt trước là khoản tiền mà hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá phải nộp khi nộp đơn, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và được trừ vào tiền mua tài sản đấu giá đối với khách hàng trúng đấu giá. Tiền đặt trước quy định cụ thể đối với từng lô đất tại khoản 1 Mục II Thông báo đấu giá này. Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 10/12/2018 đến 17 giờ 00 ngày 12/12/2018 bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt vào các tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

      – Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế (BIDV).

      – Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế (Viettinbank).

      – Số tài khoản 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Huế (Vietcombank).

      Công ty Đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị hoàn trả lại khoản tiền đặt trước cho những người không trúng đấu giá chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá và nộp vào ngân sách thành phố Huế khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

      Trường hợp trước ngày mở cuộc đấu giá, có thay đổi (về giá khởi điểm hoặc các thông tin khác so với thông tin đã niêm yết, thông báo công khai) mà người tham gia đấu giá từ chối không tham gia đấu giá tiếp thì Công ty Đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị phải hoàn trả tiền đặt trước trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản từ chối của người tham gia đấu giá.

      Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

      3. Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu giữa lần trả giá sau so với lần trả giá liền kề trước đó. Bước giá quy định cụ thể đối với từng lô đất tại khoản 1 Mục II Thông báo đấu giá này. Trong từng vòng đấu, người tham gia đấu giá có nhu cầu tiếp tục trả giá, thì mức giá trả của vòng sau phải đảm bảo tăng cao hơn hoặc bằng so với mức giá trả cao nhất của vòng đấu trước cộng với bước giá quy định.

      4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000đồng/hồ sơ/lô đất.

      III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

      1. Xem tài sản đấu giá tại thực địa: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá cho đến 16 giờ 30 ngày 10/12/2018 tại địa điểm: Khu đất xen ghép thửa số 275 tờ bản đồ số 13 tại đường Nguyễn Hàm Ninh, phường Phú Hậu, thành phố Huế.

      2. Xem hồ sơ giấy tờ pháp lý liên quan đến tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá cho đến 16 giờ 30 ngày 10/12/2018 tại Công ty Đấu giá hợp danh Chuỗi giá trị – Địa chỉ: Tầng 7 – Số 78 đường Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

      IV. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

      Trong giờ hành chính kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá cho đến 16 giờ 30 ngày 10/12/2018 tại Công ty Đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị – Địa chỉ: Tầng 7 – Số 78 đường Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

      V. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

      1. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá cho đến 16 giờ 30 ngày 10/12/2018 tại Công ty Đấu giá hợp danh Chuỗi giá trị – Địa chỉ: Tầng 7 – Số 78 đường Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

      2. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ với các điều kiện: Có đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Tổ chức đấu giá tài sản phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Tổ chức đấu giá tài sản ban hành; Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

       3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Tổ chức đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định tại Quy chế cuộc đấu giá và Thông báo đấu giá. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

      VI. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

      1. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 13 tháng 12 năm 2018.

      2. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Tầng 9 – Tòa nhà BIDV – Địa chỉ: 41 đường Hùng Vương, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

      VII. Hình thức, phương thức đấu giá:

      1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, công khai, liên tục không hạn chế số vòng đấu giá cho đến khi không còn người có nhu cầu đấu giá tiếp. Người trả giá cao nhất là người trúng đấu giá và là người mua được tài sản đấu giá.

      2. Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

      VIII. Cơ quan có tài sản đấu giá và Tổ chức đấu giá tài sản:

      1. Cơ quan có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế.

      2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

      Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên liên hệ trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị – Địa chỉ: Tầng 7 – Số 78 đường Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế – Điện thoại: 0234.3895995 – Website: http://chuoigiatri.com.vn hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế – Địa chỉ: 01 đường Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế – Điện thoại: 0234.3898980 – Website: http://nhadattphue.com./.

 

Nơi nhận:

– Trang thông tin Cục quản lý công sản Bộ Tài chính;

– UBND thành phố Huế;

– Công ty Đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị (Để thực hiện công khai đấu giá theo đúng quy định);

– Các Phòng: TN&MT, TC-KH thành phố Huế;

– Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Cổng TTĐT thành phố Huế;

– UBND 27 phường thuộc thành phố Huế;

– Ban Quan lý các chợ: Đông Ba, An Cựu, Bến Ngự và Hai Bà Trưng;

– Trung tâm Hành chính công thành phố Huế;

– Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Huế;

– Niêm yết tại nơi có tài sản đấu giá;

– Niêm yết tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế;

– Website Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế;

– Niêm yết tại Công ty Đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị;

– Website Công ty Đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị;

– Người tham gia đấu giá;

– Lưu VT, QLKTNĐ.

 GIÁM ĐỐC

 

 

Lê Việt Cường

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top