how to meet new people
gay porn videos
hot milf porn
money lenders
porn cartoon
payday loans
Payday loans

Trang chủ Tư vấn đầu tư Các bước thực hiện Dự án Đầu tư Quy trình thủ tục dành cho các dự án đầu tư trên địa bàn các Khu công nghiệp, Khu kinh tế tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Quy trình thủ tục dành cho các dự án đầu tư trên địa bàn các Khu công nghiệp, Khu kinh tế tại tỉnh Thừa Thiên Huế In Email
Chủ nhật, 17 Tháng 4 2011 23:11

Quy trình giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư và xây dựng có mục đích kinh doanh, có nhu cầu thuê đất, giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn Khu công nghiệp, Khu kinh tế tại tỉnh Thừa Thiên Huế được áp dụng theo Công văn số 316 /UBND-XD do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành ngày 17/01/2008.

1. Bước 1: chấp thuận chủ trương nghiên cứu dự án đầu tư.

- Các nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư gửi văn bản đăng ký nghiên cứu dự án đầu tư (theo mẫu 1) cho Ban Quản lý khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; Ban Quản lý các khu Công nghiệp tỉnh; (gửi UBND tỉnh 01 bản).
- Ban Quản lý khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; Ban Quản lý các khu Công nghiệp tỉnh; tổ chức làm việc với nhà đầu tư, xác định sự phù hợp với quy hoạch để xem xét cho phép nghiên cứu dự án đầu tư (thống nhất địa điểm nghiên cứu, giao các cơ quan liên chức năng cung cấp các thông tin liên quan, xác định thời hạn hoàn tất việc nghiên cứu, ...). Có văn bản đồng ý cho phép nghiên cứu dự án đầu tư hoặc không đồng ý (gửi UBND tỉnh 01 bản để báo cáo).
(Thời gian trả lời nhà đầu tư tối đa sau 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đăng ký).

Lưu ý: UBND tỉnh có thể cho phép nhiều nhà đầu tư cùng nghiên cứu dự án đầu tư đối với một địa điểm trong cùng thời điểm.

2. Bước 2: chấp thuận cho phép triển khai dự án đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

a) Sau thời hạn nghiên cứu dự án đầu tư (ghi tại văn bản cho phép nghiên cứu dự án đầu tư), nhà đầu tư gửi hồ sơ báo cáo nghiên cứu dự án đầu tư cho UBND tỉnh và  Ban Quản lý khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; Ban Quản lý các khu Công nghiệp tỉnh. Nội dung hồ sơ bao gồm:
- Văn bản đăng ký đầu tư, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu);
- Thông tin cơ bản về chủ đầu tư: hồ sơ xác nhận tư cách pháp lý, báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);
- Báo cáo giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; phương án tổng thể giải phóng mặt bằng, tái định cư; giải pháp về công nghệ và môi trường.
b) Quy trình xem xét chấp thuận cho phép triển khai dự án, cấp Giấy chứng nhận đầu tư:
- Trường hợp có nhiều nhà đầu tư đăng ký nghiên cứu dự án tại 01 địa điểm, Ban Quản lý khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô - trên địa bàn Chân Mây - Lăng Cô chủ trì tham mưu UBND tỉnh tổ chức đấu thầu để lựa chọn chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu.
- Trường hợp chỉ giao 01 nhà đầu tư nghiên cứu dự án: UBND tỉnh tổ chức họp nghe nhà đầu tư báo cáo để xem xét chấp thuận cho phép triển khai dự án (xác định các nội dung sơ bộ của dự án đầu tư; trình tự, tiến độ thực hiện dự án; nội dung ưu đãi; các biện pháp chế tài, yêu cầu về bão lãnh thực hiện dự án, ...).
(Thời gian tổ chức họp tối đa sau 05 ngày làm việc kể từ khi UBND tỉnh nhận được báo cáo nghiên cứu dự án đầu tư).
Sau cuộc họp, UBND tỉnh có văn bản chấp thuận cho phép triển khai dự án đầu tư hoặc không chấp thuận, có ý kiến khác.
+ Trong trường hợp UBND tỉnh chấp thuận cho phép triển khai dự án, đối với dự án thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận đầu tư, chủ đầu tư phải hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật, nộp tại Ban Quản lý khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Thời gian cấp giấy Chứng nhận đầu tư tại các cơ quan theo phụ lục 3 (công văn đính kèm).

3. Bước 3: Nhà đầu tư triển khai dự án đầu tư.

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được chấp thuận cho phép triển khai dự án đầu tư và được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư phải làm việc với các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh để hoàn tất các thủ tục triển khai đầu tư, đảm bảo điều kiện khởi công dự án; một số công tác chủ yếu như sau:
- Lập quy hoạch chi tiết xây dựng (nếu có): tùy theo địa bàn đầu tư, nhà đầu tư làm việc với các cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng.
- Đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có).
- Lập và phê duyệt dự án đầu tư: nhà đầu tư chủ động thực hiện.
- Thẩm định thiết kế cơ sở: tùy theo tính chất dự án, nhà đầu tư làm việc với các cơ quan quản lý chuyên ngành xây dựng (các Sở: Xây dựng, Giao thông Vận Công nghiệp, Nông nghiệp và PTNT, Bưu chính Viễn thông, các Ban Quản lý).
- Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.
- Thu hồi, giao đất, cho thuê đất.
- Cấp phép xây dựng (nếu có): làm việc với các cơ quan quản lý cấp phép xây dựng.

Attachments:
FileGhi chúFile size
Download this file (316.ubndxd.doc)316.ubndxd.doc 94 Kb