Đấu giá quyền sử dụng đất 47 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 2)

anhlap 08/06/2019

THÔNG TIN

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

CHUỖI GIÁ TRỊ

Số: 152/TB-DVĐG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Huế, ngày 08 tháng 06 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá quyền sử dụng đất 47 lô đất tại Khu tái định cư

Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 2).

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh TT Huế phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 47 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 2), cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 47 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 2);

2. Địa điểm quỹ đất: Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 2), phường Thuỷ Dương và xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thuỷ;

3. Diện tích quỹ đất: Tổng số 47 lô đất với diện tích 8.407,36 m2, có chi tiết từng lô theo Trích đo Bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/1000 do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 11/01/2019, ban hành kèm theo Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh kèm Thông báo này;

4. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

5. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

6. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Các lô đất đã được san nền và cắm mốc phân lô; các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông, vỉa hè, hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước… cơ bản hoàn thành theo Dự án đầu tư;

7. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3, phường Thủy Dương và xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; cụ thể như sau:

– Chiều cao công trình: ≤ 5 tầng;

– Chỉ giới xây dựng: Lùi  ≥ 4,0m so với chỉ giới đường đỏ;

– Mật độ xây dựng: ≤ 75%;

– Thiết kế xây dựng nhà ở: Việc xây dựng nhà ở tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 2) thực hiện theo thiết kế mẫu thống nhất của Dự án (Có thiết kế mẫu nhà tham khảo kèm theo), Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ bàn giao hồ sơ thiết kế kiến trúc mẫu đã được phê duyệt cho các đối tượng trúng đấu giá.

8. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất căn cứ theo Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất 47 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 2); cụ thể như sau:

STT Ký hiệu

lô đất

TBDĐC số Địa chỉ

lô đất 

Diện tích     (m2/lô) Vị trí lô đất,

loại đường

Mức giá

cụ thể

(đ/m2)

Mức giá

khởi điểm

(đ/lô)

Tiền đặt trước (đ/lô)
1 350 1 Phường Thuỷ Dương 150 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m 15.500.000 2.325.000.000 348.750.000
2 351 1 Phường Thuỷ Dương 150 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m 15.500.000 2.325.000.000 348.750.000
3 352 1 Phường Thuỷ Dương 150 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m 15.500.000 2.325.000.000 348.750.000
4 353 1 Phường Thuỷ Dương 150 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m 15.500.000 2.325.000.000 348.750.000
5 354 1 Phường Thuỷ Dương 150 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m 15.500.000 2.325.000.000 348.750.000
6 355 1 Phường Thuỷ Dương 150 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m 15.500.000 2.325.000.000 348.750.000
7 356 1 Phường Thuỷ Dương 150 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m 15.500.000 2.325.000.000 348.750.000
8 357 1 Phường Thuỷ Dương 150 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m 15.500.000 2.325.000.000 348.750.000
9 358 1 Phường Thuỷ Dương 150 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m 15.500.000 2.325.000.000 348.750.000
10 359 1 Phường Thuỷ Dương 150 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m 15.500.000 2.325.000.000 348.750.000
11 360 1 Phường Thuỷ Dương 150 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m 15.500.000 2.325.000.000 348.750.000
12 361 1 Phường Thuỷ Dương 150 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 13.500.000 2.025.000.000 303.750.000
13 362 1 Phường Thuỷ Dương 150 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 13.500.000 2.025.000.000 303.750.000
14 363 1 Phường Thuỷ Dương 150 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 13.500.000 2.025.000.000 303.750.000
15 364 1 Phường Thuỷ Dương 150 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 13.500.000 2.025.000.000 303.750.000
16 365 1 Phường Thuỷ Dương 150 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 13.500.000 2.025.000.000 303.750.000
17 366 1 Phường Thuỷ Dương 150 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 13.500.000 2.025.000.000 303.750.000
18 367 1 Phường Thuỷ Dương 150 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 13.500.000 2.025.000.000 303.750.000
19 368 1 Phường Thuỷ Dương 150 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 13.500.000 2.025.000.000 303.750.000
20 369 1 Phường Thuỷ Dương 150 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 13.500.000 2.025.000.000 303.750.000
21 370 1 Phường Thuỷ Dương 150 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 13.500.000 2.025.000.000 303.750.000
22 371 1 Phường Thuỷ Dương 150 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 13.500.000 2.025.000.000 303.750.000
23 372 1 Phường Thuỷ Dương 277,81 Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 18,5 m và 15,5 m 16.200.000 4.500.522.000 675.070.000
24 373 1 Phường Thuỷ Dương 182,3 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 15,5 m 14.500.000 2.643.350.000 396.500.000
25 374 1 Phường Thuỷ Dương 181,94 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 15,5 m 14.500.000 2.638.130.000 395.710.000
26 375 1 Phường Thuỷ Dương 278,15 Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 15,5 m và 12 m 15.150.000 4.213.972.500 632.090.000
27 492 5 Phường Thuỷ Dương 150 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 13.500.000 2.025.000.000 303.750.000
28 493 5 Phường Thuỷ Dương 150 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 13.500.000 2.025.000.000 303.750.000
29 494 5 Phường Thuỷ Dương 150 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 13.500.000 2.025.000.000 303.750.000
30 495 5 Phường Thuỷ Dương 150 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 13.500.000 2.025.000.000 303.750.000
31 496 5 Phường Thuỷ Dương 150 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 13.500.000 2.025.000.000 303.750.000
32 497 5 Phường Thuỷ Dương 150 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 13.500.000 2.025.000.000 303.750.000
33 498 5 Phường Thuỷ Dương 150 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 13.500.000 2.025.000.000 303.750.000
34 514 5 Phường Thuỷ Dương 282,77 Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 15,5 m và 12 m 15.150.000 4.283.965.500 642.590.000
35 515 5 Phường Thuỷ Dương 185,56 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 15,5 m 14.500.000 2.690.620.000 403.590.000
36 516 5 Phường Thuỷ Dương 185,19 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 15,5 m 14.500.000 2.685.255.000 402.780.000
37 517 5 Phường Thuỷ Dương 283,68 Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 15,5 m và 15,5 m 15.200.000 4.311.936.000 646.790.000
38 936 12 Xã Thuỷ Thanh 291,22 Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 18,5 m và 18,5 m 16.250.000 4.732.325.000 709.840.000
39 937 12 Xã Thuỷ Thanh 190,11 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m 15.500.000 2.946.705.000 442.350.000
40 938 12 Xã Thuỷ Thanh 190,26 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m 15.500.000 2.949.030.000 442.350.000
41 939 12 Xã Thuỷ Thanh 290,79 Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 18,5 m và 12 m 16.150.000 4.696.258.500 704.430.000
42 942 12 Xã Thuỷ Thanh 283,53 Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 18,5 m và 12 m 16.150.000 4.579.009.500 686.850.000
43 943 12 Xã Thuỷ Thanh 185,37 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m 15.500.000 2.873.235.000 430.980.000
44 944 12 Xã Thuỷ Thanh 185,52 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m 15.500.000 2.875.560.000 431.330.000
45 945 12 Xã Thuỷ Thanh 283,16 Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 18,5 m và 15,5m 16.200.000 4.587.192.000 688.070.000
46 380 và 940 01

(thửa 380)

Phường Thuỷ Dương 111,8 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m 15.500.000 2.325.000.000 348.750.000
12

(thửa 940)

Xã Thuỷ Thanh 38,2
47 381 và

941

 

 

01

(thửa 381)

Phường Thuỷ Dương 46,1 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 13.500.000 2.025.000.000 303.750.000
12

(thửa 941)

Xã Thuỷ Thanh 103,9
Tổng số (47 lô đất) 8.407,36     124.582.066.000  

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác; người trúng đấu giá khi nộp tiền sử dụng đất vào Ngân sách Nhà nước cùng với thực hiện nộp lệ phí trước bạ về đất theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục II nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

– Có Đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu do công ty phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

– Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BƯỚC GIÁ:

1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:   500.000 đồng/hồ sơ/lô.

2. Bước giá:

STT Ký hiệu lô đất Bước giá (đồng)
1 Từ  lô 350 đến lô 360, từ  lô 361 đến lô 371, từ lô 492 đến lô 498,

Lô đất gộp hai thửa 380 và 940

Lô đất gộp hai thửa 381 và 941

100.000.000
2 Lô 373, 374, 515, 516, 937, 938, 943, 944 130.000.000
3 Lô 372, 375, 514, 517, 936, 939, 942, 945 200.000.000

(Tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi)

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 26/06/2019 tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 2), phường Thuỷ Dương và xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thuỷ.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá:Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 26/06/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và Trung tâm phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và môi trường.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

4. Thời gian mua và nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 26/06/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 26/06/2019 cho đến 16h00 ngày 28/06/2019.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

– Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

– Số tài khoản:  0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – CN Huế.

– Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 00 ngày 29/06/2019

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại hội trường tầng 9, Tòa nhà BIDV – 41 Hùng Vương, phường Phú Hội, thành phố Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

– Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh TT Huế. Số 24 đường Lê Lợi, TP Huế. ĐT: 0234.3898926. Website:batdongsan.thuathienhue.gov.vn.

Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị – 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn

Nơi nhận:

Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Đài TRT Huế;                                                                             

– Báo Thừa Thiên Huế;

– Cục Quản lý công sản- Bộ

Tài Chính (http://taisancong.vn);

– Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên

 và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Website:batdongsan.thuathienhue.gov.vn;                                 

– UBND thị xã Hương Thủy;

– UBND phường Thủy Dương;

– UBND xã Thủy Thanh;

– Niêm yết công khai nơi có tài sản BĐG;

– Niêm yết công khai tại TTĐG;

– Người tham gia đấu giá;

– Lưu VT; Hs.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

  Võ Văn Tùng

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top