Đấu giá quyền sử dụng đất 36 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 2).

anhlap 16/11/2018

Đấu giá quyền sử dụng đất 36 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 2).

Đánh giá:

Vị trí:

Quận/Huyện: Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 đợt 2

Loại hình: Đấu giá quyền sử dụng đất

Diện tích:

Giá từ: Liên hệ

Thông tin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị

Hotline: 02343.895.995

Email:

Liên hệ

THÔNG TIN

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANHCHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 291/TB-DVĐG

Huế, ngày 15 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO

Đấu giá quyền sử dụng đất 36 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 2).

 

      Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 36 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 2), cụ thể như sau:

      I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

     1. Tên quỹ đất: 36 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 2);

     2. Địa điểm quỹ đất: Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 2), phường Thuỷ Dương, thị xã Hương Thuỷ;

      3. Diện tích quỹ đất: Tổng số 36 lô đất với diện tích 5.530,6 m2, có chi tiết từng lô theo Trích đo Bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/1000 do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 11/10/2018 và ban hành kèm theo Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh kèm Thông báo này;

      4. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

      5. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

      6. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Các lô đất đã được san nền và cắm mốc phân lô; các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông, vỉa hè, hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước… cơ bản hoàn thành theo Dự án đầu tư;

      7. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 1893/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; cụ thể như sau:

      – Chỉ giới xây dựng: Lùi ≥ 4m so với chỉ giới đường đỏ;

      – Mật độ xây dựng: ≤ 75%;

      – Chiều cao công trình: ≤  5 tầng;

      – Thiết kế xây dựng nhà ở: Việc xây dựng nhà ở tại Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 2) thực hiện theo thiết kế mẫu thống nhất của Dự án (Có thiết kế mẫu nhà tham khảo kèm theo), Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ bàn giao hồ sơ thiết kế kiến trúc mẫu đã được phê duyệt cho các đối tượng trúng đấu giá.8

      8. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

      II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

      Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất căn cứ theo Quyết định số 2679/QD-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất 36 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 2); cụ thể như sau:

STT Ký hiệu lô đất Tờ bản đồ địa chính số Địa chỉ

lô đất

Diện tích     (m2/lô) Vị trí lô đất,

loại đường

Mức giá cụ thể (đ/m2) Mức giá khởi điểm (đ/lô) Tiền đặt trước (đ/lô)
Lần 1: 18 lô đất có ký hiệu 447, 448, từ 450 đến 465 đấu giá ngày 06/12/2018
1 447 5 P. Thuỷ Dương 180,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 15,5 m 10.800.000 1.944.000.000 291.600.000  
2 448 5 P. Thuỷ Dương 180,4 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 15,5 m 10.800.000 1.948.320.000 292.240.000  
3 450 5 P. Thuỷ Dương 150,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 10.000.000 1.500.000.000 225.000.000  
4 451 5 P. Thuỷ Dương 150,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 10.000.000 1.500.000.000 225.000.000  
5 452 5 P. Thuỷ Dương 150,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 10.000.000 1.500.000.000 225.000.000  
6 453 5 P. Thuỷ Dương 150,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 10.000.000 1.500.000.000 225.000.000  
7 454 5 P. Thuỷ Dương 150,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 10.000.000 1.500.000.000 225.000.000  
8 455 5 P. Thuỷ Dương 150,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 10.000.000 1.500.000.000 225.000.000  
9 456 5 P. Thuỷ Dương 150,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 10.000.000 1.500.000.000 225.000.000  
10 457 5 P. Thuỷ Dương 150,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 10.000.000 1.500.000.000 225.000.000  
11 458 5 P. Thuỷ Dương 150,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 10.000.000 1.500.000.000 225.000.000  
12 459 5 P. Thuỷ Dương 150,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 10.000.000 1.500.000.000 225.000.000  
13 460 5 P. Thuỷ Dương 150,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 10.000.000 1.500.000.000 225.000.000  
14 461 5 P. Thuỷ Dương 150,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 10.000.000 1.500.000.000 225.000.000  
15 462 5 P. Thuỷ Dương 150,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 10.000.000 1.500.000.000 225.000.000  
16 463 5 P. Thuỷ Dương 150,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 10.000.000 1.500.000.000 225.000.000  
17 464 5 P. Thuỷ Dương 150,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 10.000.000 1.500.000.000 225.000.000  
18 465 5 P. Thuỷ Dương 150,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m 10.000.000 1.500.000.000 225.000.000  
Lần 2: 18 lô đất có ký hiệu từ 466 đến 481, 483, 484 đấu giá ngày 10/12/2018
19 466 5 P. Thuỷ Dương 150,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m 12.000.000 1.800.000.000 270.000.000  
20 467 5 P. Thuỷ Dương 150,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m 12.000.000 1.800.000.000 270.000.000  
21 468 5 P. Thuỷ Dương 150,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m 12.000.000 1.800.000.000 270.000.000  
22 469 5 P. Thuỷ Dương 150,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m 12.000.000 1.800.000.000 270.000.000  
23 470 5 P. Thuỷ Dương 150,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m 12.000.000 1.800.000.000 270.000.000  
24 471 5 P. Thuỷ Dương 150,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m 12.000.000 1.800.000.000 270.000.000  
25 472 5 P. Thuỷ Dương 150,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m 12.000.000 1.800.000.000 270.000.000  
26 473 5 P. Thuỷ Dương 150,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m 12.000.000 1.800.000.000 270.000.000  
27 474 5 P. Thuỷ Dương 150,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m 12.000.000 1.800.000.000 270.000.000  
28 475 5 P. Thuỷ Dương 150,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m 12.000.000 1.800.000.000 270.000.000  
29 476 5 P. Thuỷ Dương 150,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m 12.000.000 1.800.000.000 270.000.000  
30 477 5 P. Thuỷ Dương 150,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m 12.000.000 1.800.000.000 270.000.000  
31 478 5 P. Thuỷ Dương 150,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m 12.000.000 1.800.000.000 270.000.000  
32 479 5 P. Thuỷ Dương 150,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m 12.000.000 1.800.000.000 270.000.000  
33 480 5 P. Thuỷ Dương 150,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m 12.000.000 1.800.000.000 270.000.000  
34 481 5 P. Thuỷ Dương 150,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m 12.000.000 1.800.000.000 270.000.000  
35 483 5 P. Thuỷ Dương 186,0 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 15,5 m 10.800.000 2.008.800.000 301.320.000  
36 484 5 P. Thuỷ Dương 184,2 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 15,5 m 10.800.000 1.989.360.000 298.400.000  
Tổng số (36 lô đất) 5.530,6    

60.690.480.000

      Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác, người trúng đấu giá khi nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước thực hiện nộp các khoản phí, lệ phí theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định.

      III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

      Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

      Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

      IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

      Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

      – Có Đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

      – Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

      V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BƯỚC GIÁ:

      1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ

      2. Bước giá: (tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi)

STT Ký hiệu lô đất Bước giá (đồng)
1 Từ 450 đến 465 70.000.000
2 Từ 466 đến 481, 447, 448, 483, 484 90.000.000

      VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ, NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC VÀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

      A. Lần 1: Đấu giá 18 lô đất có ký hiệu 447, 448, từ 450 đến 465:

      1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 03/12/2018 tại Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 2).

      2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá:Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 03/12/2018 tại Trung tâm phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và môi trường và Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

      3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

      4.Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 03/12/2018 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

      5. Thời gian nộp tiền đặt trước:Từ 08h00 ngày 03/12/2018 cho đến 16h30 ngày 05/12/2018.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

  • Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.
  • Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế
  • Số tài khoản 0161001697979tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế.

       6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

      Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 06/12/2018.

      Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường tầng 9, Tòa nhà BIDV – 41 Hùng Vương, phường Phú Hội, thành phố Huế.

      B. Lần 2: Đấu giá 18 lô đất có ký hiệu từ 466 đến 481, 483, 484:

      1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 07/12/2018 tại Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 2).

      2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá:Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 07/12/2018 tại Trung tâm phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và môi trường và Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

      3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

      4. Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 07/12/2018 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

     5. Thời gian nộp tiền đặt trước:Từ 08h00 ngày 05/12/2018 cho đến 16h30 ngày 07/12/2018.

      Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

      Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

      Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

      Số tài khoản 0161001697979tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế.

      6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

  • Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 10/12/2018.
  • Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường tầng 9, Tòa nhà BIDV – 41 Hùng Vương, phường Phú Hội, thành phố Huế.

     VII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

      1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

      2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

      VIII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

      – Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh TT Huế. Số24 đường Lê Lợi, TP Huế. ĐT: 0234.3898926. Website:batdongsan.thuathienhue.gov.vn.

      – Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị – 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn

 

Nơi nhận:

Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Đài TRT Huế;                                                                             

– Báo Thừa Thiên Huế;

– Cục Quản lý công sản- Bộ

Tài Chính (http://taisancong.vn);

– Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên

 và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Website:batdongsan.thuathienhue.gov.vn;                                 

– UBND thị xã Hương Thủy;

– UBND phường Thủy Dương;

– Niêm yết công khai nơi có tài sản BĐG;

– Niêm yết công khai tại TTĐG;

– Người tham gia đấu giá;

– Lưu VT; Hs.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Võ Văn Tùng

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top