Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất 10 lô đất tại Khu đất CTR4 thuộc Khu A – Khu đô thị mới An Vân Dương.

anhlap 03/07/2018

THÔNG TIN

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

CHUỖI GIÁ TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 150/TB-DVĐG

Huế, ngày 02 tháng 07 năm 2018

THÔNG BÁO

Đấu giá quyền sử dụng đất 10 lô đất tại Khu đất CTR4 thuộc Khu A – Khu đô thị mới An Vân Dương.

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 10 lô đất tại Khu đất CTR4 thuộc Khu A – Khu đô thị mới An Vân Dương, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 10 lô đất tại Khu đất CTR4 thuộc Khu A – Khu đô thị mới An Vân Dương;

2. Diện tích quỹ đất: Tổng số 10 lô đất với diện tích 2.054 m2, có chi tiết từng lô theo Trích đo Bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/1000 do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 04/5/2018 và được ban hành kèm theo Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh;

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

5. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư hoàn chỉnh theo Dự án đầu tư;

6. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 14/7/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Chỉnh trang Khu đất CTR4 thuộc Khu A – Khu đô thị mới An Vân Dương; trong đó có một số tiêu chí chính như sau:

– Mật độ xây dựng: ≤ 80%;

– Chiều cao công trình: ≤ 5 tầng;

– Chỉ giới xây dựng:

+ Đối với đường có lộ giới 36m: Lùi ≥ 6m so với chỉ giới đường đỏ;

+ Đối với đường có lộ giới 26m: Lùi ≥ 4m so với chỉ giới đường đỏ;

+ Đối với các đường có lộ giới 12m và 13,5m: Lùi ≥ 3m so với chỉ giới đường đỏ;

– Thiết kế xây dựng nhà ở: Việc xây dựng nhà ở tại Khu đất CTR4 thuộc Khu A – Khu đô thị mới An Vân Dương thực hiện theo thiết kế mẫu thống nhất của Dự án (Có thiết kế mẫu nhà ở tham khảo do Ban Quản lý Khu vực Phát triển đô thị tỉnh cung cấp kèm theo); Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ bàn giao cho các đối tượng trúng đấu giá khi Hồ sơ thiết kế kiến trúc mẫu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

7. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất căn cứ theo Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất 10 lô đất tại Khu đất CTR4 thuộc Khu A – Khu đô thị mới An Vân Dương, cụ thể như sau:

STT Ký hiệu lô đất Diện tích     (m2/lô) Vị trí thửa đất, loại đường Mức giá cụ thể (đ/m2) Mức giá khởi điểm (đ/lô) Tiền đặt trước (đ/lô)
1 169 370,7 Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 36m và 26m 15.000.000 5.560.500.000 834.070.000  
2 170 292,5 Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 36m và 13,5m 15.000.000 4.387.500.000 658.120.000  
3 171 150 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 26m 14.000.000 2.100.000.000 315.000.000  
4 172 150 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 26m 14.000.000 2.100.000.000 315.000.000  
5 173 150 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 26m 14.000.000 2.100.000.000 315.000.000  
6 174 150 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 26m 14.000.000 2.100.000.000 315.000.000  
7 175 150 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 26m 14.000.000 2.100.000.000 315.000.000  
8 176 150 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 26m 14.000.000 2.100.000.000 315.000.000  
9 177 219 Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 26m và 12m 14.500.000 3.175.500.000 476.320.000  
10 178 271,8 Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 13,5m và 12m 14.000.000 3.805.200.000 570.780.000  

Tổng số (10 lô đất)

   

29.528.700.000

 Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo qui định.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

– Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

– Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BƯỚC GIÁ:

1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng

2. Bước giá:

Ký hiệu lô đất

Bước giá (đồng)
171, 172, 173, 174, 175, 176 100.000.000
177, 178 150.000.000
170 200.000.000
169 250.000.000

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 24/07/2018 tại Khu đất CTR4 thuộc Khu A – Khu đô thị mới An Vân Dương.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua hồ sơ đấu giá:Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 24/07/2018 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

– Địa điểm: Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, TP Huế.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 24/07/2018 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

5. Thời giannộp tiền đặt trước:Từ 08h00 ngày 24/07/2018 cho đến 16h30 ngày 26/07/2018.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

  • Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.
  • Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế
  • Số tài khoản 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 27/07/2018.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường tầng 9, Tòa nhà BIDV – 41 Hùng Vương, phường Phú Hội, thành phố Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giátheo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

– Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh TT Huế.

Số 24 đường Lê Lợi, TP Huế. ĐT: 0234.3898926. Website:batdongsan.thuathienhue.gov.vn.

Công ty Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị – 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn

Nơi nhận:

Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Đài TRT Huế;                                                                             

– Báo Thừa Thiên Huế;

– Cục Quản lý công sản- Bộ

Tài Chính (http://taisancong.vn);

– Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên

 và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Website:batdongsan.thuathienhue.gov.vn;                                 

– UBND thành phố Huế;

– UBND phường Xuân Phú;

– Niêm yết công khai nơi có tài sản BĐG;

– Niêm yết công khai tại TTĐG;

– Người tham gia đấu giá;

– Lưu VT; Hs.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Võ Văn Tùng

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top